Serviceerklæring psykisk helse og avhengighet

 

Rus og psykisk helse.jpeg - Klikk for stort bilde

Formål med tjenesten:

 

Kommunalt psykisk helsearbeid skal ha fokus på at mennesket i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av psykisk helsehjelp og eller hjelp i forhold til rusmiddelproblemer ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 02.10.2019

 Hvem kan få tjenesten

Mennesker som bor og midlertidig oppholder seg i kommunen:

 • Med kortvarige og milde rus og psykisk helseproblemer
 • Med kortvarige alvorlige, eller langvarige og milde rus og psykisk helseproblemer (Samtidig           ansvar med  spesialisthelsetjenesten)
 • Langvarige og sammensatte behov for psykisk helsehjelp(Samtidig ansvar med         spesialisthelsetjenesten)
 • Mennesker som befinner seg i livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon.
 • Barn som pårørende til mennesker i målgruppen
 • Kommunepsykolog gir hjelp til barn og unge voksne fra 0-24 år, øvrig tjeneste gis til voksne over 18 år.

 

Hva omfatter/inneholder tjenesten

 

Samtaletjeneste:

 • Kartlegge behov til brukere og barn/mindreårige søsken som pårørende.
 • Samtaleterapi - planlagte og strukturerte samtaler (kognitiv terapi, motiverende intervju) ihht   nasjonale retningslinjer. Veilede og motivere gjennom aktiviteter og fokus på forskjellige   mestringsstrategier.
 • Bistå i akutte saker hvor det er behov for oppfølging fra psykisk helse.
 • Rask hjelp uten vedtak med inntil 2 kartleggingssamtaler, der det er vurdert som akutt behov, og     hvor det er stor sannsynlighet for at situasjonen kan avklares raskt.
 • Ved langvarig behov for oppfølging: Individuelt tilpasset oppfølging og koordinering av tjenester.

 

Mestringskurs:

Mennesker med mild til moderat depresjon eller belastninger tilbys oppfølging gjennom ulike mestringskurs: Kurs i mestring av depresjon (KiD), kurs i mestring av belastning (KiB), fra høsten 2019 planlegges det å starte opp angstmestringskurs og kurs i mestring av bekymringsangst.

 

Rabben værested/lavterskeltilbud:

 • Tilbyr et sosialt møtested for ulike grupper 2 dager pr uke.
 • Aktivitetene styres av brukeres interesser så langt det lar seg gjøre.

 

Hva kan du som bruker forvente av oss:

 • Respekt og tillit
 • Vi har taushetsplikt
 • Faste kontaktpersoner
 • Vi holder avtaler
 • Utarbeide behandlingsplan sammen med deg, ut fra dine ønsker og mål.
 • Kvalifiserte ansatte med videreutdanninger innen rus og psykisk helsefeltet, samt kommunepsykolog.

 

Dette forventer vi av deg:

 • Egendefinert ønske om hjelp
 • Målrettet og aktiv deltakelse i de behandlings- og treningsopplegg som iverksettes
 • Inngåtte avtaler overholdes
 • Gir beskjed i god tid dersom du er forhindret fra å møte

 

Praktiske opplysninger:

Arbeidstid fra kl. 8-15.45 hverdager (vintertid)

Arbeidstid fra kl. 8-15.00 hverdager (sommertid)

For mer informasjon kontakt:

Avdelingsleder rus og psykisk helse:
Tone Neergaard: mobil 94877237

 

Hvordan kommer du i kontakt med oss

Henvisning til tjenesten skjer gjennom fastlege, akutte henvendelser kan rettes direkte til avdelingsleder. Tildelingskontoret fatter vedtak om tjeneste.

 

Ventetid

Det er ventetid på samtaletjeneste på ca 3 mnd. Av forebyggende hensyn gis det prioritert rett til inntak for unge henviste under 30 år, og for henviste med omsorg for barn under 16 år.  Det gis videre prioritert rett ved mistanke om psykose. Ved prioritert rett gis vurderingssamtale innen en måned.

Ved akutte henvendelser gis rett til vurderingssamtale innen en uke.

 

Hva koster det

Tjenesten er gratis.

 

Brukermedvirkning: Du har rett og plikt til aktivt å medvirke i egen behandlingsplan, og ta beslutninger i forhold som angår deg.
Samtykke: Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.
Pårørende: Den nærmeste pårørende er den du selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.

 

Klageadgang

Klage på tjenesten rettes til avdelingsleder Tone Neergaard mob: 94877237, Pb 187, 8483 Andenes

Pasient- og brukerombudet i Nordland tlf.

 

Gjeldende lovverk

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Helsepersonelloven

  

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering