Utskrivingsklare pasienter

For mange utskrivingsklare pasienter blir liggende på sykehus og vente fordi kommunen deres ikke har tilbud til dem. Det er ikke bra for pasientene og det er kostbart for fellesskapet.

Definisjon på utskrivingsklar pasient (tjenesteavtale nr 5):

En pasient er utskrivingsklar når lege i spesialisthelsetjenesten vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling i spesialisthelsetjenesten. Avgjørelsen skal være basert på en individuell medisinskfaglig vurdering.

I vurderingen skal.
1) Problemstillingen(e) ved innleggelsen, slik disse var formulert av innleggende lege, være avklart
2) Øvrige problemstillinger som har framkommet som hovedregel være avklart (i de tilfeller pasienten har behov for ytterligere tiltak eller annen type hjelp i spesialisthelsetjenesten for samme tilstand, har spesialisthelsetjenesten en selvstendig plikt til henvisning internt. Spesialisthelsetjenesten kan ikke sende pasienten tilbake til fastlegen for at denne skal foreta ny henvisning til annen del av spesialisthelsetjenesten)
3) Det redegjøres for spørsmål som ikke er endelig avklart
4) Det tas standpunkt til diagnose(r), og videre plan for oppfølging av pasienten
5) Pasientens samlede funksjonsnivå, endringer fra forut for innleggelse, og forventet framtidig utvikling vil være vurdert
6) Det beskrives plan for behandling, dersom pasienten har behov for spesialisthelsetjenester som er utenfor den aktuelle behandlingsenhetens ansvarsområde

Kommunene overtar det finansielle ansvaret for utskrivingsklare pasienter på sykehus fra første dag. For pasienter kommunen ikke har tilbud til - på det tidspunkt de er utskrivingsklare - betaler kommunen kr 4 000.- pr døgn til sykehuset. Betalingsplikten inntrer fra og med det første døgnet pasienten blir erklært som utskrivingsklar.

I Andøy disponeres tre rom/fem senger på Andenes Helsesenter, omsorgsbolig, til utskrivingsklare pasienter. I tillegg vil ABBS ta i mot utskrivingsklare pasienter og hjemmetjenesten vil gi tjenester til utskrivingsklare pasienter som kan flytte hjem.
 

Sist endret 08.08.2016
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering