Samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus

Bedre samarbeid mellom kommune og sykehus vil gi pasienter og brukere bedre tjenester. For å sikre dette skal kommunene og sykehusene inngå samarbeidsavtaler.Avtalene skal blant annet sikre gode løsninger for utskrivingsklare pasienter og at pasientene ikke legges inn på sykehus hvis de kan få like god eller bedre behandling i kommunene der de bor. Det skal inngås avtaler for alle fagområder, dvs. både somatikk, psykisk helse og rus.

Innen 31.01.2012 skal det foreligge samarbeidsavtaler som omfatter følgende:
• Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver hhv kommune og spesialisthelsetjeneste er pålagt ansvar for, og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre
• Retningslinjer for innleggelse i sykehus
• Retningslinjer for samarbeid om utskrivingsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving
• Omforente beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede

Innen 01.07.2012 skal samarbeidsavtalene som helhet være inngått. Avtalene skal da, i tillegg til avtalene som skal være inngått innen 31.01.2012, som et minimum omfatte:
• Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester
• Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
• Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering
• Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
• Samarbeid om jordmortjenester
• Samarbeid om IKT-løsninger lokalt
• Samarbeid om forebygging
 

Sist endret 13.08.2015
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering