I gang med Samhandlingsreformen

14. juni 2011 vedtok Stortinget samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen er først og fremst en helse- og omsorgsreform, og viser retningen på framtidens helsetjenester. De ulike ledd i helsetjenesten skal jobbe bedre sammen og tjenestene skal flyttes nærmere der folk bor. Det skal være større fokus på forebygging og tidlig innsats, framfor bare å ha fokus på det å reparere (sen innsats). Framtidens helsetjenester skal bli bedre for pasientene, bl.a. gjennom sterkere brukermedvirkning.
Samhandlingsreformen betyr flere oppgaver for kommunene. Reformen gjelder fra 1. januar 2012, men med gradvis innføring. Dette betyr at de kommunale helsetilbudene vil bli oppbygd over tid. Det som imidlertid gjelder fra 1. januar 2012, er følgende:
- Kommunalt medfinansieringsansvar for bruk av sykehustjenester.
- Døgnsats på kr. 4 000 fra første dag dersom kommunen har pasienter på sykehuset som er meldt utskrivningsklare.
- Tilbud om koordinator ved behov for sammensatt og langvarig helsetilbud.

Det kommunale medfinansieringsansvaret betyr at kommunen betaler en andel til sykehuset når innbyggere fra Andøy bruker spesialisthelsetjenesten. Dette vil bli kommunens største utgift i forbindelse med samhandlingsreformen.


Hva har vi gjort og hva gjør vi i Andøy?
Etter at reformen ble vedtatt i juni 2011, har det i Andøy vært jobbet med å finne ut hva reformen betyr for oss, og hva som skal til for å oppfylle intensjonene i samhandlingsreformen. Ut fra kommunens nye oppgaver i forbindelse med reformen, definerte vi 4 hovedområder vi skulle jobbe videre med. Dette var:
- Ta i mot utskrivningsklare pasienter fra dag 1
- Redusere etterspørsel etter tjenester i regionale helseforetak
- Ivareta koordinatorrollen
- Etablere et øyeblikkelig hjelp døgntilbud

For de tre første områdene ble det etablert egne prosjekt (da dette gjelder fra 1. januar 2012), mens det for det siste området skal jobbes videre nå i 2012.

Denne arbeidsformen (prosessplanen) sluttet kommunestyret seg til i møte 14. november 2011.

Det har utover høsten 2011 vært jobbet med de spesifikke prosjektene, samtidig som vi har sett på helheten/samordningen av reformen i Andøy. Vi ser at de ulike områdene har betydning for hverandre, slik at det å se helheten/sammenhengen av de ulike tiltak har vært viktig.

Det legges opp til en grundigere behandling av samhandlingsreformen i kommunestyret 20. februar 2012. Det har imidlertid vært viktig å ha en del forhold avklart/på plass allerede fra 1. januar 2012. Dette gjelder først og fremst det å kunne ta i mot utskrivningsklare pasienter. Ingen ønsker at utskrivningsklare pasienter skal være på sykehuset lenger enn nødvendig. Her er det både snakk om de menneskelige forhold, og det å oppta plass på sykehuset. I tillegg kan det fort bli en betydelig merkostnad for kommunen.

Utskrivningsklare pasienter
Utskrivningsklare pasienter kan være av svært ulik kategori, og dermed svært ulikt hva behovet for oppfølging i kommunen vil være. Dette kan være behov for sykehjemsplass (korttidsplass eller fast plass), behov for styrket tilbud i hjemmet eller i omsorgsbolig, eller annen form for bistand og/eller observasjon i en periode. I en slik ”vurderingsperiode”, vil det være hensiktsmessig å ha dette på en egen enhet. I Andøy har vi nå fra 1. januar 2012 løst oppgaven med utskrivningsklare pasienter med følgende tiltak:
- Midlertidig utvidelse med inntil 4 plasser på ABBS (korttidsplasser, avlastningsplasser og langtidsplasser)
- Tatt i bruk rom ved Andenes helsesenter omsorgsboliger til dette formålet

Vi må her gjøre ei løpende vurdering av behovet. Ut fra behovet må vi på sikt etablere et mer permanent tilbud/tiltak.

Hjemmetjenesten og sykehjemmene samarbeider om oppgaven med utskrivningsklare pasienter. Det er imidlertid hjemmetjenesten som har hovedansvaret for mottak av melding om utskrivningsklare pasienter, samt drift av den opprettede ”enheten” for utskrivningsklare pasienter på Andenes helsesenter.

På Andenes helsesenter omsorgsboligen, planlegges det opprettet en observasjonsseng som legene vil ha mulighet til å henvise pasienter til. Hensikten er å forebygge/unngå innleggelse i sykehus. Målgruppen vil være pasienter med kjent diagnose som trenger observasjon i et kortere tidsrom for å hjelpe legen i vurdering av om pasienten skal legges inn i sykehus eller kan reise hjem. Henvisende lege må i løpet av førstkommende arbeidsdag gjøre en vurdering om den videre behandling. Observasjonssengen vil driftes av hjemmetjenesten.

Koordinator
Kommunens plikt til å tilby koordinator til pasienter med behov for et koordinert og langvarig helsetilbud, løses gjennom etablering av en koordinerende enhet. Koordinerende enhet vil ha fullmakt til å ”utpeke” koordinator i det enkelte tilfelle.

Samarbeidsavtaler
Andøy kommune inngår samarbeidsavtaler med regionalt helseforetak – Nordlandssykehuset HF, for å sikre pasienter og brukere et helhetlig helse- og omsorgstilbud.
I følge lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, plikter kommunene å inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. Avtalene skal behandles av kommunestyret – i møte 20. februar 2012.

Hva gjør vi videre………..
I Andøy kommune ser vi det som hensiktsmessig å bruke første halvår 2012 til å skaffe oss erfaring om hvilke virkninger samhandlingsreformen gir for kommunen. Dette gjelder først og fremst å registrere hvilke meroppgaver kommunen får som følge av endringen i regelverket ang. utskrivningsklare pasienter. I tillegg må vi registrere etterspørselen etter spesialisthelsetjenester (som kommunen må betale for), etterspørselen/bruken av observasjonssengen, samt registrere behovet for koordinerte tjenester.

Det vi også må arbeide videre med i 2012 er tiltak innenfor det forebyggende arbeidet. Forebyggende arbeid er en viktig del i samhandlingsreformen. Satsing på forebyggende arbeid vil kreve en ekstra innsats/ekstra ressurser. Her må det sannsynligvis gjøres ei bevisst satsing/prioritering. Forebyggende helsearbeid er et viktig arbeid, og det er viktig at dette arbeidet starter så tidlig som mulig. Dette er imidlertid et langsiktig arbeid hvor helseeffekten/-gevinsten ikke ses for på noe lengre sikt.

I 2012 må vi starte arbeidet med hvordan vi skal etablere et øyeblikkelig hjelp døgntilbud.

Økonomi
Av de mottatte 8 mill kroner til samhandlingsreformen, skal Andøy kommune betale 6,5 mill kroner a-konto for bruk av sykehustjenester. De øvrige 1,5 mill kroner skal dermed finansiere de øvrige tiltak innen samhandlingsreformen - utskrivningsklare pasienter, forebyggende helsearbeid og koordinatortjenesten. Dette betyr at økonomien setter klare begrensninger for hva kommunen kan iverksette av tilbud/tiltak knyttet til samhandlingsreformen.

Vi er klar……
I Andøy kommune har vi jobbet for å være forberedt på samhandlingsreformen. Vi har jobbet med ulike tiltak, og mener at vi er godt forberedt. Samhandlingsreformen er en reform som innføres gradvis fra 1. januar 2012. Også for Andøy er det hensiktsmessig med en gradvis innføring. I Andøy kommune ser vi mange muligheter knyttet til samhandlingsreformen, og vi tror at reformen vil være et gode for pasienter/brukere. Det vil imidlertid helt klart være begrensninger knyttet til hvordan og hvor fort samhandlingsreformen kan innføres i kommunen. Her er det først og fremst snakk om økonomiske begrensninger, men kompetanse kan også være/bli en begrensende faktor. Det er imidlertid viktig at vi har brukt tid til å sette oss inn i reformen, og se på hva dette betyr for Andøy kommune. Selv om ikke alle planer/tiltak kan settes i verk umiddelbart, er det en stor fordel at vi gjennom planleggingen har klarlagt hvilke muligheter og begrensninger som finnes.


Mer om samhandlingsreformen finnes under «kommunale tilbud» på hjemmesiden til Andøy kommune – www.andoy.kommune.no.
 

Sist endret 13.08.2015
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering