Publisert 21.02.2018
Kommuneplan

 Formannskapet har 12.02.18 vedtatt å legge ut forslag til kommuneplanens samfunnsdel på høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget finnes her (PDF, 2 MB)

 

Høringsfrist: 06.04.18

Innspill kan sendes elektronisk til postmottak@andoy.kommune.no eller pr. post til Andøy kommune, postboks 187, 8483 Andenes fram til 06.04.18.

 

Kommuneplanens samfunnsdel er planlagt behandlet av kommunestyret i juni 2018

Publisert 20.02.2018
habiliteringsplan

 Helse- og omsorgsdepartementet pålegger kommunene å styrke sitt habiliterings- og rehabiliteringsarbeid, ved at alle kommuner innen utgangen av 2017 skal ha en oppdatert plan for området. Dette er i tråd med «Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017–2019» og krav og anbefalinger i «Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator».

Plandokumentet finnes her. (PDF, 319 kB)

Publisert 16.02.2018
Kommuneplan

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet høsten 2017. Planen er ment å gi føringer for kommunens samlede utvikling fram mot 2030.

Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel skal nå ut på høring og offentlig ettersyn.

Andøy kommune inviterer nå til folkemøter

 • Onsdag 21. februar kl. 18.00 – 20.00 i kommunestyresalen, Andenes
 • Torsdag 22. februar kl. 18.00 – 20.00 i Risøyhamn nye skole

Hensikten med folkemøtene er å presentere innholdet i planen, og gi alle mulighet til å komme med uttalelser i høringsprosessen. 

Publisert 09.02.2018
Barnehage

 Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass fra august. Barn født i september, oktober og november har rett til barnehageplass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Slik rett til plass forutsetter at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak. Søknader fra barn som ikke faller inn under denne retten, blir behandlet ved suppleringsopptak i h t vedtatte opptakskriterier. Private barnehager kan ha egne retningslinjer for opptak vedtatt i deres vedtekter.

 

Informasjon om opptaket:

 • Det fylles ut ett søknadsskjema for hvert barn. Elektronisk søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside.
 • De som ønsker å bytte barnehage, må søke på nytt.
 • Eventuelle vedlegg til søknad må legges ved søknaden eller leveres i publikumssenteret 1. etg. Rådhuset.
 • Hovedopptaket gjennomføres en gang pr år i perioden februar/mars.
 • Suppleringsopptak foretas fortløpende gjennom hele året og gjelder nye søknader og søknader som ikke ble behandlet i hovedopptaket.

 

Private og kommunale barnehager har samordnet opptak med felles søknadsskjema.

 

Informasjon om den enkelte barnehage og elektronisk søknadsskjema ligger på www.andoy.kommune.no

 

 

 

Søknadsfrist 08.03.18

Publisert 08.02.2018
rektor

 Vi har ledig stilling som rektor, lærer og barnehagelærer.

Mer informasjon her.

Publisert 02.02.2018

 

Møteplan næringsstyret 1. halvår 2018

19.03

30.04

13.06

Søknadsfrister for å søke kommunalt næringsfond

26.02

09.04

23.05

Publisert 24.01.2018
Marte

 Andøy Kommune har hatt utlyst ledig legehjemmel ved Andenes legekontor. Vi fikk inn 5 søkere og har nå tildelt legehjemmel til Marte Simonsen. Marte er nå turnuslege i Hadsel og starter hos oss etter at hun er ferdig med turnus, nærmere bestemt 5. mars i år.

Vi vil samtidig informere om at det også blir turnuslege ved Andenes legekontor fra 1. mars. Det vil derfor i nær fremtid være to nye fjes å se ved legekontoret. Vi ønsker begge to velkommen til oss!

Publisert 17.01.2018
Kulturprisutdeling 2015

 Andøy er prisgitt et fantastisk miljø av frivillige som gjør sitt for å skape et positivt miljø i kommunen. De deltar i styrer, grupper, arrangementer, treninger, kamper, øvinger, konserter osv. De bruker av sin fritid for å hjelpe barn og unge, voksen og eldre med å utøve sine interesser. Dette er lag og foreninger som brenner med engasjement, og det er ildsjeler som har satt preg på kulturlivet i Andøy. Det er slike personer vi ønsker å hedre med kommunens Kulturpris for året 2017.

Vet DU om noen som fortjener denne prisen?


Send inn ditt forslag til postmottak@andoy.kommune.no
Frist for innsendelse er 1.februar 2018.

Publisert 09.01.2018
Trafikksikkerhet

Ønsker dere å ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid?
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!
 
Midlene tildeles til første halvår av 2018 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.
 
Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm.
 
Informasjon om søknadsprosessen finnes her. 
Publisert 08.01.2018
Vigsel

 Fra 1. januar 2018 overføres borgerlige vigsler fra tingretten til kommunene. Det betyr at borgerlige vigsler vil skje i Andøy fra og med 2018. 

Vigselstilbudet i Andøy kommune er i utgangspunktet kostnadsfritt og tilbys alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, uavhengig av bosted. 

Tid og sted for vigsler
Andøy kommune kan foreta vigsler fra og med 22. januar 2018.

Vigslere i Andøy kommune
Ordfører Jonni H. Solsvik, varaordfører Knut A. Nordmo og rådmann Kirsten L. Pedersen.

Vedtatt Reglement for vigsler i Andøy kommune (PDF, 15 kB)

Publisert 03.01.2018
Trafikksikker_kommune_stempel-400x400 (002).jpg

 

Andøy kommune har undertegnet intensjonsavtale med Trygg Trafikk om igangsetting av arbeid for at Andøy kommune skal oppnå status som "Trafikksikker kommune".

 

 

Det skal i løpet av året gjennomføres en prosess i enhetene i nært samarbeid med Trygg Trafikk, for å sikre at kommunen oppfyller de kriteriene som må være på plass for å bli godkjent som "Trafikksikker kommune".  Dette som et viktig forebyggende tiltak, og som en mulighet for å bli prioritert når kommunen søker trafikksikkerhetsmidler fra Nordland fylkeskommune.

Publisert 21.12.2017
vannledning

 

 Grunnet arbeider på ledningsnettet vil abonnenter på strekningen Nordmela - Stave oppleve reduksjon på vannkapasitet og trykk i tidsrommet torsdag 21.12.2017 klokken 22.00 til fredag 22.12.2017 kl.07.00.

 

I perioder innenfor tidsrommet vil abonnenter i enkelte områder oppleve å bli helt fri for vann. Det anbefales å demontere siler og tappe ned private ledninger i etterkant av vedlikeholdsarbeider.

 

Teknisk enhet

Publisert 20.12.2017
telenor.jpg

 

ANDØY: Andøy kommune har i flere måneder vært i dialog med Telenor om dårlig mobildekning. – Det blir forhåpentligvis mye bedre snart, sier dekningsirektør Bjørn Amundsen.

 

 

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor var på Andenes mandag. Der møtte han blant annet ordfører Jonni Solsvik og representanter fra Andøy kommune. Tema var dårlig mobildekning flere steder i kommunen.

– Vi har vært i dialog med Telenor i flere måneder. Mobildekninga har i deler av kommunen vært vesentlig svekket de seneste årene. Vi snakker om en svekkelse som er så omfattende at det har gått på det beredskapsmessige, sier Solsvik.

 

Overnattet i bilen

Bladet Vesterålen er kjent med at en ansatt i hjemmesykepleien – bosatt på Dverberg – måtte overnatte i sin egen bil i forbindelse med ei bakvakt, fordi dekninga inne i egen bolig var så dårlig.

Ordføreren bekrefter at han kjenner til historia.

– Dette er på ingen måte holdbart, sier Solsvik.

Han er glad for at dekningsdirektøren i Telenor prioriterte å ta turen til Andøy.

– Det var et veldig positivt møte. Telenor viste forståelse for situasjonen, og var klare på at dette er en sak de vil prioritere. Det gir håp om at vi snart har god 4G-dekning i hele kommunen, sier Solsvik.

 

Tar grep

Bjørn Amundsen sier at dårlig mobildekning i Andøy er en komplisert sak.

– Men det har sammenheng med at vi oppgraderer alle basestasjoner i Norge, inkludert i hele Vesterålen. Vi går fra talenett på G5 til bredbåndsnett på 4G. I den forbindelse har vi valgt standardiseringer av antenner, men vi kan ikke putte 4G på alle frekvenser på gamle G5, sier Amundsen.

Han sier at det først og fremst er to basestasjoner i Andøy som skaper trøbbel – på Saura og i Skarsteindalen. Disse skal bygges ut i første del av 2018.

– Saura skal oppgraderes før påske, og jeg jobber med å få dette framskyndet. Der skal vi gå fra én til tre antenneretninger. Håpet er at vi da får tilbake dekninga som forsvant, eksempelvis på Dverberg, sier Amundsen.

– Skarsteindalen skal også oppgraderes, men det blir nok nærmere påske, sier Amundsen.

Publisert 20.12.2017
julekule.jpg

 ÅPNINGSTIDER LEGEKONTOR RISØYHAMN OG ANDENES:

Dato:                   Klokken:

27.12                     10:00-14:00

28.12                     10:00-14:00

                              29.12                     10:00-14:00

 

Telefonen er åpen for akutt legehjelp i dette tidsrommet,

76 11 51 30

 

LEGEVAKT:

Ved behov for akutt legehjelp, ring legevakt på telefon 116 117

 

Dato:                    Hvor:

22.12                     Vesterålen legevakt fra kl.16

23.12-26.12        Vesterålen legevakt hele døgnet

27.12                     Lege på vakt i Andøy 08:00-21:00

28.12                     Lege på vakt i Andøy 08:00-21:00

29.12                     Lege på vakt i Andøy 08:00-16:00

30.12-01.01        Vesterålen legevakt hele døgnet

02.01                     Ordinær legetjeneste fra kl. 08:00

 

Første dag med ordinær åpningstid etter jul og nyttår er tirsdag 02.01.18

 

www.andeneslegekontor.no

www.risoyhamnlegekontor.no

Publisert 18.12.2017
20171218_121841 (002).jpg

 

Mandag 18.12 ble Folkehelsekoordinator og daglig leder i Andøy Frivilligsentral Katja Larsen overrasket med en sjekk fra Gjensidige Stiftelsen pålydende 205 000kr til opprettelse av en utstyrssentral!

.

Målet med prosjektet er å øke barn, unge og deres familiers fysiske aktivitet i hverdagen ved å tilby gratis utlån av fritidsutstyr. Vi ønsker at tilbudet skal bidra til sosial utjevning og være tilgjengelig for alle, i alle aldre, men med et spesielt fokus på barn- og unge.

Publisert 18.12.2017
Sveinung.jpg

 

Sveinung Ellingsen er tilsatt som ny skolefaglig rådgiver etter Torfinn Bø.

 

Torfinn Bø fortsetter som skolefaglig rådgiver i 60% stilling fram til 1. juni neste år, og Sveinung Ellingsen går inn i stillingen etter at han har fullført skoleåret 2017/2018 som rektor for Andenes skole.

 

Dette er en god løsning, som gir tid til å rekruttere ny rektor ved Andenes skole.

 

 

Hilsen rådmann Kirsten L. Pedersen

 

Publisert 06.12.2017
20171204_091240.jpg

 

8 nye spennende prosjekter har fått bevilget nærmere 2 mill kroner fra SAMSKAP

 

Styret i Samskap hadde møte 4.desember hvor følgende prosjekter fikk postivt svar på sine søknader :

 

OSO Maritim AS - kr.355.000,- til forprosjekt « Fiskemegling »

OSO Maritim AS - kr.317.000,- til forprosjekt « ISM »

Andøy Fjordfiske AS - kr.100.000,- til forstudie « Vekstmuligheter »

Andøy Reiseliv SA - kr.400.000,- til forstudie « Go Andøy »

8485 Teater SUS - kr.359.560,- til forprosjekt « 8485 Teater »

Andenes Idrettslag - kr.340.000,- til pilotprosjekt « AIL Fotballextra »

Alenmar AS - kr.52.500,- til forprosjekt « Utvikling av fiskefartøy, kompetanseheving »

HM Consult - kr.50.000,- til forstudie « Flyfrakt sjømat fra Andenes til Europa og Asia »

 

Andøy Kommune og Samskap jobber aktivt på flere felt, og skal også gjennomføre prosjekter i egen regi rettet mot samfunnsutvikling.

 

For nærmere informasjon ta kontakt med undertegnede.

 

Saksfremlegget finner du her

 

 

Med vennlig hilsen

Brita Erlandsen

Programleder SAMSKAP

Andenes 5.desember 2017

Publisert 30.11.2017

Har du en ide til et forstudie eller et forprosjekt som kan føre til opprettelse av arbeidsplasser i Andøy? Da kan du søke om midler fra SAMSKAP.  Fristene for å søke er:

 

Søknadsfrist

Møtedato

Tidspunkt

18.12.2017

01.02.2018

09.00-12.00

05.02.2018

05.03.2018

11.00-15.00

05.03.2018

16.04.2018

11.00-15.00

07.05.2018

11.06.2018

11.00-15.00

 

 

Les mer om hvem som kan søke her

Publisert 27.11.2017
vannledning

 

 Grunnet arbeider på ledningsnettet vil abonnenter på Andenes bli tidvis fri for vann tirsdag 28.11.17.

Gjelder i området øst for Storgata, fra SAS-krysset til Kongshaugen og i tidsrommet 09.00 – 15.00

Publisert 27.11.2017
badstue.JPG

Andøy kommune ser det nødvendig å stenge badstuen i Andenes svømmehall på ubestemt tid.

Ovnen i badstuen har røket, og må byttes ut. I den sammenhengen har det også blitt nødvendig å vurdere andre utbedringer til badstuen. Dette gjør at vi per i dag ikke kan fastsette noen dato for når badstuen kan brukes igjen.

 

Beklager dette.

Publisert 23.11.2017
fattigdom

 

Andøy kommune mottar tilskudd fra Barne- ungdoms-  og familiedirektoratet for å forebygge og bekjempe barnefattigdom i kommunen. Det er ansatt en prosjektleder i 100 % stilling med kontorsted på NAV Andøy. Prosjektleder har  vært ansatt i ett år.

 Målet med prosjektet er å utvikle tiltak og virkemidler som styrker oppfølgings- og veiledningsarbeidet ovenfor lavinntektsfamilier. Spesielt fokus på unge foreldre (både enslige og par) som av ulike grunner ikke er i utdanning eller jobb.

 Arbeidet skal  ha fokus på ungdommer, økonomi og arbeid/ utdanning. Parallelt med dette er målsetningen å opprettholde og videreutvikle et aktivitetstilbud for ungdom på ettermiddagstid.

Private aktører og frivillige organisasjoner oppfordres også til å søke på tilskuddsordningen. Mer informasjon ligger på Bufdirs hjemmeside.

https://www.bufdir.no/

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/Nasjonal_tilskuddsordning_mot_barnefattigdom___Utlysning_for_2018/

Publisert 23.11.2017
kvalnes.jpg

 

 

Planprogram for Landbasert lakseoppdrett på Kvalnes ble fastsatt 13.11.2017 i kommunestyret.

Planprogrammet beskriver aktuelle problemstillinger i den videre planprosessen og vil ligge til grunn for det

videre arbeidet med detaljreguleringen.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Planprogram finnes her.

Kopi av fastsatt planprogram er tilsendt de som i høringsperioden har gitt uttalelse til foreslått planprogram.

Publisert 10.11.2017
Skogangen.jpg

 Etter bytte av takbelysning, dører og mer kan vi endelig åpne idretts –og svømmehallen igjen.

 

Mandag 13.november åpner Andenes Idretts –og Svømmehall igjen for publikum. Treninger går som normalt fra og med mandag, og vi håper alle er klare for å komme i gang med hobbyene sine igjen.

 

VIKTIG: Første dag med offentlig bading er  Tirsdag 14.november klokken 1700!

Offentlig bading er hver tirsdag, torsdag og fredag. Fra klokken 1700 for barn, og fra 1900 for voksne. Badstuen er åpen for damer på tirsdager og for herrer på torsdager.

 

Velkommen inn igjen!

Hilsen Kulturkontoret

Publisert 10.11.2017
din utvei.png

 

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

 

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post.

 

Veiviseren gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

 

Dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

 

Publisert 09.11.2017
Kirsten 21.12.16.jpg

 

Andøy kommune kan ikke forvente økte inntekter i framtida. Det er derfor fortsatt nødvendig å gjøre endringer for at vi skal kunne gi innbyggerne gode tjenester i årene som kommer. Vi må lete etter kontinuerlige forbedringer og ta i bruk mulighetene innenfor blant annet velferdsteknologi og digitalisering.

Publisert 07.11.2017
Rakett

Her ligger planprogrammet for offentlig ettersyn for Andøya Space Port.

 

 

Bømyra: Planprogram (PDF, 4 MB) og følgebrev (PDF, 754 kB)

Børvågen: Planprogram (PDF, 4 MB) og følgebrev (PDF, 588 kB)

Publisert 06.11.2017
margret

Andøy Kommune har inngått individuell avtale om privat praksis i fysioterapi med Margret Kjartansdottir fra 01.01.18. Det innebærer at Margret fra 01.01.18 inntrer i fast driftsavtale ved Dahletun på Dverberg, men vil frem til årsskiftet være vikar.

 

Margret har i en årrekke jobbet i forskjellige vikariater som fysioterapeut i Andøy og vi er veldig glad for å kunne inngå fast avtale med henne.

Publisert 03.11.2017
Ledig legestilling.png

 Andøy kommune har ledig stilling som fastlege. Har du lyst å se hva kommunen har å tilby deg og din familie. Gå inn på linken her og gjør deg kjent med Andøy kommune.

Publisert 31.10.2017
kvalnes.jpg

FOLKEMØTE på Kvalnesbrygga   
9.november 2017- kl. 18:00 
 
Asplan Viak AS ønsker alle velkommen til åpent folkemøte om reguleringsarbeid og planlagt 
utbygging av landbasert fiskeoppdrett på Kvalnes, sør for Andøytorv.
 
Andfjord AS ved Roy Pettersen – presentasjon av utbyggingsplaner. 
Asplan Viak AS ved Dagmar Kristiansen – presentasjon av planprogram, konsekvensutredning 
og informasjon om fremdrift. 
 
Ønsker informasjon fra deltakerne angående bruk av nærmiljø tilplanområdet for kartlegging av 
dette. 
 
Andøy kommune vil bli representer ved Arne Blix og Per Gunnar Olsen. 

 

 

Publisert 27.10.2017
Samskap 1

 

Vurderer du å søke midler fra SAMSKAP? Da er PLP prosjektlederkurs noe for deg.

 

PLP (prosjektlederprosessen)-kurset for næringsliv og andre interesserte er Innovasjon Norges verktøy for prosjektstyring. For å sikre en god prosjektprosess bør denne metoden benyttes ved planlegging og gjennomføring av prosjekter.

SAMSKAP vil benytte denne modellen til prosjektarbeid og til behandling av søknader.

 

Kurs 1/2018 (fullt)
Sted: Andenes, Samskap, Storgata 12
Onsdag 17. januar: kl 18.00–21.30 Torsdag 18. januar: kl 08.00–15.30
 
Kurs 2/2018 (fullt)
Sted: Andenes, Samskap, Storgata 12
Mandag 05. februar: kl 11.15 –17.00 Tirsdag 06. februar: kl 08.15–15.30
 
Kurs 3/2018
Sted: Risøyhamn Skole
Mandag 26. februar: kl 13.00–18.00 Tirsdag 27. februar: kl 08.30–14.45

 

 

 

Påmelding:

tone.enoksen@andoy.kommune.no

 

Det er plass til 20 stk, og kurset fylles opp fortløpende.

Ved stor interesse, vil det settes opp flere kurs i høst/vinter

 

Kurset er gratis. (Dvs at det dekkes av Innovasjon Norge og SAMSKAP)

 

Link til PLP brosjyre:

http://www.innovasjonnorge.no/globalassets/regional-omstilling/verktoy/plp-brosjyre-2015.pdf

Publisert 26.10.2017

 Informasjon om søknadsfrist 6.november for behandling av søknader til styremøte i Samskap 4.desember.

Neste søknadsfrist Samskap: 6.november

Styremøte Samskap: 4.desember

Publisert 25.10.2017
Aktivitetsvenn2 (2).JPG

 

Gratis kurs holdes på Risøyhamn den 02.11 og 07.11 kl 18.00-20.00.

Arrangør Andøy Frivilligsentral. Spørsmål og påmelding (innen frist 31. oktober) til post@andoy.frivilligsentral.no eller via mobil 97114212.

 

Hjertelig velkommen!

 

Her kan du lese mer om aktivitetsvenn 

 

Publisert 23.10.2017
fysio.jpg

Andøy Kommune har inngått avtale med Marius Johnsen om å være vikar ved Andenes Fysioterapi inntil fast fysioterapeut ved klinikken er tilbake i mars 2018.

 

Marius vil ta i mot pasienter fra tirsdag 24.10.17 og kan kontaktes på telefon 480 28 489. Her vil det være mulig for pasienter å raskt få time.

 

 

Publisert 20.10.2017
TK 81.jpg

 

Næringsstyret har vedtatt en rammeavsetning på kroner 150.000,- til kultur- og næringsprosjekter i Andøy.

 

Andøy har flere store arrangementer som gir store ringvirkninger for lokalt næringsliv og samtidig som det gir en samfunnsnytte. Disse er også med på å bygge et godt omdømme for kommunen. Spesielt i målgruppen barn og unge.

 

Ut over selve omdømmebyggingen vil slike arrangementer komme Andøy kommune til gode i form av at deltakerne tilegner seg en prosjektkompetanse innenfor flere fagområder.

 

Publisert 16.10.2017
IMG_1287.JPG

 

 

Samskap har i dag innvilget støtte på nærmere 1,7 millioner kroner

 

The Whale forprosjekt fase II fikk kr 1.300.000,- og forprosjekt konseptutvikling Marmelkroken fikk kr 393.250,-. Innstillingene fra administrasjonen ble enstemmig vedtatt, og dette var i tråd med innstillingene fra administrasjonen.

 

Handlingsplanen

 

Styret ferdigbehandlet handlingsplanen og den vil sammen med omstillings-planen legges frem for kommunestyret 13.november i år.

 

 

Logo og visuell profil

 

Designfabrikken og God Strek har i samarbeid utviklet logo og profilhåndbok, og styret fikk dette presentert av Svein Spjelkavik.

 

Dette er det andre styremøtet i Samskap.

Neste styremøte blir 4. Desember i år.

 

 

Med vennlig hilsen

Brita Erlandsen

Programleder Samskap

Andøy kommune

Tlf: 922 61 273

Mail: brita.erlandsen@andoy.kommune.no

Andenes 02.12.2017

Publisert 12.10.2017
Avduking av navnet.JPG

 

Nytt styremøte i Samskap

Tid: Mandag 16.10.2017 kl 11.00-15.00

Sted: Samskap, Storgata 12, 2.etasje

 

Innkallingen med sakspapirer finner du her

Protokoll fra møtet finner du her

 

Publisert 06.10.2017
tobiasellingsen

 Fra 18. til 22. oktober går NM av stabelen under Bygg Reis Deg (landets største byggmesse) i Lillestrøm, der det er forventet et publikum på rundt 45.000.

 

Tobias Ellingsen fra Andøy er én av fem kandidater som har blitt utvalgt til å delta i finalen blant opplæringskontorer over hele landet på grunn av sine ferdigheter. Han representerer Nordland i rørlegger-NM 2017.

I tillegg til å konkurrere om tittelen som Norgesmester i rørleggerfaget, avlegger han og de andre kandidatene svenneprøven sin foran Bygg Reis Degs store publikum.

Andøy Kommune ønsker Tobias lykke til på rørlegger-NM og med svenneprøven!

Publisert 05.10.2017
Dverberg 3.jpg

Andøy kommune er nå i startgropa for å få utarbeidet sammfunnsdelen av kommuneplanen. Planen skal gi mål og føringer for hvordan samfunnet skal utvikle seg. Til dette arbidet trenger vi gode innspill fra innbyggerne i kommunen. Vi inviterer derfor til folkemøte både på Andenes og Dverberg slik at flest mulig skal kunne få mulighet til å komme med sine innspill.

 

Folkemøtene vil avholdes:

Tirsdag 10.10. kl 1900 - Hisnakul

Onsdag 11.10. kl 1800 - Dverberg Samfunnshus

 

Saksliste for møtene vil være:

Hvorfor kommunal samfunnsplan?

 • Krav til planen

Hvordan arbeidet med planen legges opp

 • Framdrift
 • Involvering

Fokusområder for samfunnsplanen til Andøy kommune

 • Nedleggelse Andøya flystasjon
 • Utvikling og vekst
  • Folketall
  • Identitet og omdømme
  • Næringsliv og arbeidsplasser
 • Levekår
  • Barn og unge
  • Utenlandske innbyggere
  • Folkehelse
  • Flere eldre
 • Klima og miljø
 • Kommuneorganisasjonens evne til å håndtere dagens og fremtidens utfordringer

Ny visjon for Andøy kommune – innspill fra innbyggere

Publisert 05.10.2017
fysio.jpg

 

 

 

Charlotte Taanevig startet mandag 02.10 som vikar i ledig driftstilskudd ved Vesterålen idrettsklinikk. Her vil hun jobbe som vikar frem til nyttår.

Charlotte er utdannet fysioterapeut og har også master i manuellterapi.

Hun er å treffe på Vesterålen idrettsklinikk sammen med Kurt Thomas og kan treffes på telefon 76 14 11 95.

 

Vi er svært fornøyd med å ha Charlotte med på laget.

Publisert 05.10.2017
20161127_151234.jpg

 

 

 

 

Den nye søknadsportalen for spillemidler er nå åpen.  Lag, foreninger eller institusjoner kan nå søke om spillemidler for 2018 innenfor følgende områder:

 • Ordinære anlegg
 • Nærmiljøanlegg

Dette innebærer idrettsanlegg, turløyper og andre anlegg for fysisk aktivitet.

 

Frist for levering av søknad er 15.november 2017, og sendes til Andøy kommune via nettsiden www.anleggsregisteret.no

Her finner du også viktig informasjon om søknadsprosessen og krav til søknaden.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kultur og informasjon /v Sindre Wolf: 76115034
sindre.wolf@andoy.kommune.no

 

 

Publisert 28.09.2017
Rakett

 Andøy Space Center inviterer herved til allmøte i forbindelse med områderegulering av områdene Børvågen og Bømyra for å legge til rette for oppskyting av satellitter fra Andøya.

 

Under møte skal vi foreta gruppearbeid for hvert av områdene for å få innspill om befolkningens egne interesser og verdier.

Sted:                   Nordmela Grendehus
Dato:                   17. oktober
Tidspunkt:        kl 1800 - 2100
 
Møtet avholdes i samarbeid med Andøy Kommune
Publisert 13.09.2017
Legekontor.jpg

 

I legetjenesten har det som kjent vært to fastlege avtaler utlyst ved Andenes legekontor. Den ene ble besatt med virkning fra 01.12.17. Vi har nå dessverre mottatt en oppsigelse på denne avtalen, begrunnet med at lege har fått tilbud om annen jobb som han har takket ja til. Vi hadde også positiv dialog vedrørende avtale nr 2, men her har vi fått en avklaring på at lege har takket nei til fast avtale.

Det betyr at vi fortsatt vil ha to ledige fastlege avtaler fra 01.12.17. Frem til denne dato er det tilsatt vikarer i begge avtalene. Det jobbes nå med å få på plass vikarer også fra 01.12.17 i påvente av at avtalene på nytt lyses ut. Vi opplever at det er svært vanskelig å rekruttere leger og legger også merke til at det ikke er noe som gjelder bare i Andøy. Vi vil imidlertid fortsatt gjøre det vi kan for å holde våre fastlege avtaler besatt. Pasienter tilhørende ledige fastlegeliste vil få sin oppfølging fra vikar som jobber på aktuell fastlegeliste.

 

I fysioterapitjenesten har vi også for tiden bemanningsutfordringer. Vi har en vakant fysioterapi avtale ledig ut året ved Vesterålen Idrettsklinikk. Det har vist seg å være vanskelig å få tak i vikar over så kort tid. Nå har det også oppstått et fravær hos fysioterapeut ved Andenes fysioterapi som vil vare i ca 6 måneder. Denne klinikken er nå midlertidig stengt og det jobbes med å få tak i vikar i dette fraværet.

Inntil vi klarer å få på plass vikarer, vil det være begrenset kapasitet i fysioterapitjenesten. Pasienter vil kunne oppleve venteliste for behandling og det som er mest akutt vil bli prioritert. Vi ber om forståelse for situasjonen. Vesterålen Idrettsklinikk og Dahletun fysioterapi er åpent som normalt, med en fysioterapeut på hver klinikk.

 

11.09.17

Jørn Vollan

Enhetsleder helse og familie

Publisert 12.09.2017

 Søknadsfrist kommunalt næringsfond: 26. september

Møte næringsstyre: 17. oktober

Publisert 05.09.2017
Valg.jpg

 Mandag 11. september (noen steder også søndag 10. september) er det stortingsvalg.

Du har stemmerett ved stortingsvalget hvis du står i manntallet for stortingsvalget.

For å bli innført i manntallet må du være norsk statsborger og

-          fylle 18 år eller mer innen utgangen av 2017. 

Tid og sted for stemmegivning i din kommune finner du i oversikten under.

Husk å ta med legitimasjon når du møter fram for å stemme. Hvis stemme-mottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

Publisert 05.09.2017
Stafett

 Fra 18. - 24. september er det folkehelseuka. Her finner du programmet for uka (PDF, 32 kB)

Publisert 04.09.2017
SAMSKAP

 Fredag 8. september er det klart for det første styremøtet i Samskap. I dette første møtet skal forslag til omstillings- og handlingsplan inkl. budsjett, drøftes, forankres og innstilles til vedtak i kommunestyret den 9/10. For å sikre en felles plattform og forankring av arbeidet som skal gjøres, innkalles også alle varamedlemmer i tillegg til faste medlemmer og observatører på dette møtet.

Publisert 04.09.2017
gatelys

 

Til orientering vil de fleste kommunale gatelysene bli tent i løpet av de nærmeste dagene.

I veilyskretser hvor det er byttet strømmålere, vil det måtte etableres nye styringssystem før lysene kan tennes. 
Dette medfører at enkelte kretser dessverre ikke blir tent før i oktober.

Store deler av veibelysninga i kommunen er av eldre dato, og dette gjenspeiler dessverre kvaliteten på anleggene.

I tillegg til økonomiske utfordringer er Andøy kommune avhengig av kapasiteten hos Andøy Energi AS for å få utbedret feil på gatelysnettet. 
I det siste året har Andøy Energi AS nesten ikke hatt mulighet til å prioritere gatelysnettet, og vi har derfor en del innrapporterte feil som enda ikke er utbedret.

Alle feil på kommunalt gatelysnettet skal meldes til Andøy kommune, og ikke direkte til Andøy Energi AS. 

Andøy Energi utfører ikke arbeid på nettet uten at det foreligger rekvisisjon fra kommunen. 

Publisert 09.08.2017
Valg.jpg

 

Mandag 11. september (noen steder også søndag 10. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg.

 

Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 12. september kl. 17.00.

 

Publisert 02.08.2017
Linn Øien Wedding.JPG

Linn Øien Wedding har nå tiltrådt som næringskonsulent i Andøy kommune. Hun er ansatt i en treårig prosjektstilling og hadde sin første arbeidsdag 1.august. Hun vil i hovedsak drive det ordinære næringsarbeidet og saksbehandle saker til næringsfondet. Hun er utdannet siviløkonom og kommer fra jobb ved Nord universitet. Hun har bosatt seg på Bleik, noe hun har drømt om i flere år. På fritiden liker hun å drive med musikk og være ute i naturen.

 

Publisert 01.08.2017
vannledning

 

Grunnet arbeider på ledningsnettet kan abonnenter på strekningen Breivika - Andenes oppleve reduksjon på vannkapasitet og trykk mellom klokken 08.00 – 18.00 onsdag 2.8.2017.

 

I perioder innenfor tidsrommet kan abonnenter i enkelte områder oppleve å bli helt fri for vann.

Det anbefales å demontere siler og tappe ned private ledninger i etterkant av vedlikeholdsarbeider.

 

Teknisk enhet

Publisert 26.07.2017
Skoleruta 17/18

 

 

Vedlagt ligger skoleruta for

skoleåret 2017-18.

Publisert 24.07.2017
Ill bilde SAMSKAP.jpg

 

Det er valgt ut fem hovedområder i  omstillings- og utviklingsprosjektet SAMSKAP. Disse områdene er utpekt etter en omfattende prosess med lokalt næringsliv og organisasjoner. SAMSKAP skal bidra til å skape lokal vekst i verdiskaping og økt sysselsetting innenfor disse områdene: primærnæringer og havbruk, reiseliv/opplevelser og teknologi/kompetanse. SAMSKAP handler om mer enn næringsutvikling, prosjektet skal også bidra til en positiv samfunnsutvikling gjennom satsing på attraktivt bosted for unge og attraktivt etableringssted.

 

Link til strategiområdene her

Link til Strategisk utviklingsanalyse 2017

 

 

Publisert 21.07.2017
Helsesenter-01015.jpg

 

Anders Stave, fastlege ved Andenes legekontor har hittil arbeidet tre dager i uken som fastlege hos oss.

 

Vi har nå inngått ny avtale med Anders og han vil ca fra årsskiftet jobbe full tid som fastlege hos oss.

 

Vi er fornøyd med ny avtale, noe som gir oss større fastlegeresurser på kontoret.

 

 Videre har vi den senere tid hatt to fastlegehjemler utlyst ved Andenes legekontor. Vi arbeider nå opp mot aktuelle søkere og håper å få til en avtale med noen av disse. Vi vil gå ut med mer informasjon så snart vi har gjort nødvendige avklaringer.

Publisert 17.07.2017
Valg.jpg

For å kunne stemme ved høstens Stortings- og sametingsvalg må du stå i manntall.

 

Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn.

 

Publisert 14.07.2017
bilde (6).JPG

Andøy formannskap har møte mandag 17.07.17 kl. 14.00 - 15.30 i formannskapssalen, Andøy rådhus.

Møtet er åpent for publikum, og saksdokumentene er lagt ut til gjennomsyn på rådhuset og kommunens hjemmeside

 

Møtet i formannskapet 17. juli  er ved en glipp annonsert i Andøyposten med feil møtetidspunkt.

Rett møtetidspunkt er kl. 14.00 - 15.30.

Møtedokumenter finnes her.

 

 

Publisert 28.06.2017
Valg.jpg

 

 

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

 

I Andøy kommune er det mulig å stemme alle hverdager mellom kl 0800 - 1500 i rådhuset`s 1. etg.

Publisert 21.06.2017
Avsluttning Andenes skole 2017 I.jpg

 

 

Avgangselevene ved Andenes skole fikk tirsdag 20.06 tildelt sine vitnemål som bevis på 10 års skolegang. Det var en flott avslutningsseremoni hvor det ble servert underholdning fra elever og lærere, samt taler fra rektor, lærere og elever. Egil Brensholm fra Andøy videregående skole holdt tale for elevene. I tillegg var ordfører Jonni Solsvik tilstede. Han påpekte at ungdommen er særlig viktig for fremtiden i vår kommune og han ønsket avgangsklassene lykke til videre.Vi er stolte av våre avgangselever!Vi takker elever og foreldre for 10 års samarbeid og ønsker alle sammen lykke til videre.

Publisert 20.06.2017
samskap.jpg

 Ungdommen er fremtiden og de har vært involvert fra dag èn i omstillingsarbeidet. Ordføreren var tidlig ute med å gi ungdomsrådet oppgaven med å bestemme navn på prosjektet, som skal vare i 6 år. 

Publisert 16.06.2017
Dverberg 3.jpg

 Det var et engasjert publikum som møtte i storsalen på Dverberg for å høre om omstillingen. Publikum ble invitert til å komme med innspill til planen og dens handlingsdel.

Pan startet møtet med to coverlåter. Det var høy kvalitet over fremførelsen og publikum lot seg imponere.

 

Ordfører Jonni Solsvik startet sitt innlegg med å understreke at kampen om Andøya flystasjon er ikke over. Den pågår med stor tyngde fremover, og vi vil fortsette å kreve svar fra storting og regjering.

 

En direkte konsekvens av det vedtaket stortinget har tatt om å legge ned Andøya flystasjon, er at vi nå har fått status som omstillingskommune. Dette gir oss store utfordringer, men også store muligheter.

Publisert 14.06.2017
Fremmøtte 1.JPG

Eventyrlandet åpnet med sangene "37.5" og "En ny sommerdag på øya". Tekstene handler om at vi setter pris på øya vår. En god start på et folkemøte med et viktig tema.

 

Ordfører Jonni Solsvik fulgte opp med å understreke at kampen om Andøya flystasjon ikke er over. Den pågår med stor tyngde fremover, og vi vil fortsette å kreve svar fra storting og regjering.

 

En direkte konsekvens av det vedtaket stortinget har tatt om å legge ned Andøya flystasjon, er at vi nå har blitt en omstillingskommune. Dette gir oss store utfordringer, men også store muligheter.

Publisert 12.06.2017
Sigurd Stormo, ordfører Meløy kommune.JPG

 Tirsdag 13.06. får vi besøk av ordfører i Meløy kommune og programleder for Meløy sitt omstillingsarbeid Stine Estensen. De vil informere et utvidet formannskap, kommunens ledergruppe og organisasjonene om arbeidet med omstillingen etter at Meløy kommune fikk omstillingsstatus i 2012. Møtet vil bli holdt i formannskapssalen mellom kl 0900 - 1200.

Publisert 09.06.2017
Folkemøter 2.jpg

Siden det ble klart at Andøy kommune ville bli en omstillingskommune, har kommunen arbeidet i samarbeid med et engasjert næringsliv for å velge vilke hovedområder vi skal satse på i omstillingsarbeidet. Nå er tiden inne for å bli mer konkret. Vi skal utarbeide en handlingsplan og trenger DIN hjelp. I handlingsplanen skal vi foreslå konkrete tiltak og prosjekter som kan hjelpe oss å nå målene for de enkelte hovedområdene.

 

Vi inviterer derfor til folkemøte hvor Ordfører og næringssjef vil informere om status i prosessen så langt og du vil få anledning til å komme med innspill og råd for det videre utviklingsarbeidet i Andøy kommune.

 

For at vi skal lykkes med denne jobben er vi avhengig av at næringsliv og innbyggere sammen arbeider for Andøysamfunnet. Dette er et viktig møte og vi regner med fulle hus og stort engasjement både i Andenes idrettshall den 13.06 og på Dvberberg samfunnshus den 15.06.

 

Publisert 06.06.2017
Bilde salat.png

 

Med henvisning til lov av 17. juni 2005 med forskrifter  kunngjøres at Arctic Seaweed – Aluwini selskapet søker om konsesjon for å dyrke Havsalat og et par andre arter i

tanker på land, på Kvalnes i Andøy kommune. Det er Nærings- og

fiskeridepartementet som er bevilgningsmyndighet, men søknaden må også

behandles i Andøy kommune, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i

Nordland, Miljødirektoratet, Kystverket, Fiskeridirektoratet og hos Mattilsynet.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn på Andøy kommunes nettside. Søknaden vil ligge tilgjengelig for innsyn i 4 uker, og eventuelle innsigelser må være kommunen skriftlig i hende innen 7. juli 2017.

 

Telefonnr. 76 11 50 00 epostadresse: postmottak@andoy.kommune.no

Hjemmeside:  andoy.kommune.no

Les hele saken her

Du finner også saken hos Kystverket her

Publisert 06.06.2017
kickoff.jpg

 Blant de strategiske satsingsområdene i omstillingsprogrammet er ungdom valgt som en sentral målgruppe. Dette fordi de er framtida og det er viktig at de er med på å bygge sin egen fremtid i Andøy sammen med dagens næringslivsledere og politikere.

 

Ungdomsrådet har fått oppdraget med å bestemme navn på omstillingsprogrammet. Denne utfordringen har de tatt. De har vært involvert i alle prosessmøter som har vært gjennomført.

 

Onsdag 31.mai var ungdomsrådet og elevrådene ved de to ungdomsskolene i kommunen samlet til Kick-off møte i forbindelse med navneprosessen på omstillingsprogrammet.

 

Ungdomsrådet hadde invitert ledere innenfor de ulike bransjene/sektorene til å fortelle om sine muligheter og utfordringer. Ordfører og næringsavdelingen var også til stede.

 

Svein Spjelkavik fra God Strek og Marte Wiik fra Designfabrikken er engasjert til å lede idèprosessen og sammen med kulturkonsulent Sindre Wolf og ungdomsrådet gjennomførte de kick-off møtet.

 

 

Presentasjoner:

 

1. Fiskeri - Primernæring/sjømat (Ole Johnny Nilsen)

2. Landbruk - Primernæring/landbruk (Knut Johnny Enoksen)

3. Reiseliv/opplevelser (Camilla Ilmoni)

4. Andøya Space Center -Teknologi kompetanse (Odd-Roger Enoksen)

5. Andøya Videregående skole -Teknologi kompetanse (Ellen Ingebrigtsen)

6. Attraktivt bosted for unge  (ordfører)

7. Attaktivt etableringssted (næringsavd)

 

Hver innleder ble presentert av ungdommer fra ungdomsrådet. Innlederne presenterte så sin bransje/sektor og ungdommen fikk god informasjon om de ulike områdene.

 

Grunnlaget er nå lagt til rette for at ungdommen skal jobbe videre med ideprosessen med forslag til navnet.  Den 6. juni møtes de på nytt og det vil i etterkant av dette bli avgjort og offentliggjort hva navnet blir.

 

Oppsummeringen etter møtet var at ungdommene var overrasket over bredden og mulighetene innen de ulike bransjene. Noen satt igjen med at de hadde lært mye nytt og at det var viktig å få kjennskap til dette før arbeidet de nå skal gjennom med å velge navnet.

Publisert 02.06.2017
kvalnes

 

Høringsfrist for landbasert matfiskoppdrett på Kvalnes er satt til 02.07.2017.

Høringsdokumentene finnes her.  

Publisert 01.06.2017
bilde (6).JPG

 

 

Hvis du skal søke om norsk statsborgerskap, og er mellom 18 og 67 år, må du ha bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller «statsborgerprøven».

Andøy kommune arrangerer statsborgerprøve 22. juni 2017. Du kan melde deg opp til prøven ved henvendelse til Voksenopplæringen i Andøy innen 8. juni 2017. For mer informasjon, kontakt rektor på telefon 414 08 242

Publisert 01.06.2017
Jonni og Brita, Oslomøtet

 

Du er næringslivsaktør og utflytta andværing med et stort hjerte for hjem­kommunen din.

 

Du er invitert til møte med ordfører og næringssjef i Oslo.

 

DU FÅR INFORMASJON OM: Hvor vi står i arbeidet med å få omstillingsstatus.

 

VI ØNSKER RÅD OG INNSPILL PÅ:

Konkrete tiltak i første fase av omstillingsarbeidet, 2017 og 2018. Vi er avhengig av

næringsliv og utviklingsmiljø, både lokalt og også i østlandsområdet for å lykkes

med dette viktige arbeidet for Andøysamfunnet.

 

 ANDØY TRENGER DEG!

Torsdag 8. juni kl 11.30-15.30,

Best Western Karl Johan Hotell. Enkel fingermat.

 

Påmelding til:  wenchem.enoksen@andoy.kommune.no eller 76115031

Publisert 31.05.2017
IMG_9282.JPG

Det var fullsatt sal i romskipet Aurora da mellom 70 og 80 deltakere fra det lokale næringsliv møttes til workshop i anldning omstillingsarbeidet i Andøy. Ordfører, Jonni Solsvik åpnet møte. Han  ønsket at vi nå skulle ha et positivt fokus i vårt arbeid med å videreutvikle Andøysamfunnet. Spesielt var han begeistret for at ungdomsrådet stilte mannsterkt opp og ville være med i arbeidet. Ungdommen er vår fremtid og deres meninger er derfor viktigst!

Publisert 15.05.2017
møte

 

 

 

Fra ord til handling

 

Andøy kommune har nå gjennomført en prosess der vi har valgt hovedområdene i omstillingsarbeidet. Dette arbeidet har vært preget av stort engasjement og samarbeidsvilje fra næringslivet og vi har utarbeidet en rapport der valg av strategi er beskrevet.

 

Nå starter vi arbeidet med handlingsplanen for de to første årene i omstillingsperioden der vi skal foreslå konkrete tiltak og prosjekter for å nå målene om økt sysselsetting og inviterer dere med på laget:

 

Dato:              24. mai 2017

Tidspunkt:     1130 -1600

Sted:              Andøya Space Center, Romskipet Aurora

 

Vi starter med mingling og stående lunsj i romskipet.

 

Publisert 11.05.2017
andoya_1.jpg

 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2018 - 2030,

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. MELDING OM OPPSTART AV PLANARBEID, HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN.

 

Formannskapet i Andøy har i sak 48/17 vedtatt at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2018 – 2030 legges ut til høring og offentlig ettersyn. Samtidig varsles formell oppstart av planarbeidet for kommuneplanens samfunnsdel. Alle inviteres til å komme med innspill.

Høringsfrist: 23.06.17.

Publisert 11.05.2017
Helsesenter-01015.jpg

 Andenes Legekontor har denne uken begrenset kapasitet på telefon og i luka pga sykdom. Vi beklager den ventetiden dette kan medføre. Vi minner om vår sms tjeneste via vår nettside andeneslegekontor.no. Akutte henvendelser ivaretas som før på telefon 116 117

Publisert 02.05.2017
Strandrydding.jpg

Tiden er kommet for å ta i et nytt tak for miljø og trivsel.

På Rådhuset har vi nå skaffet oss sekker til både Vår og Strandrydding, og under kommer litt informasjon om de to aksjonene.

 

 

Publisert 25.04.2017
vannledning

Grunnet arbeider på ledningsnettet kan abonnenter på strekningen f.o.m. Åse t.o.m. Andenes oppleve reduksjon på vannkapasitet og trykk i perioden torsdag 27.4.2017 kl. 22.00 til fredag 28.4.2016 kl. 07.00.

I perioder innenfor tidsrommet kan abonnenter i enkelte områder oppleve å bli helt fri for vann.

 

Teknisk enhet

Publisert 21.04.2017
ABBS

 ABBS har problemer med telefonlinjen for tiden og det kan være vanskelig å komme igjennom på telefon. Telenor jobber med saken og håper på snarlig løsning på problemet. Vi beklager dette.

Publisert 12.04.2017
Matkurs.jpg

 

LÆR Å LAGE SYRISK MEZZEH

Har du lyst til å utvide mathorisonten? Vil du imponere en venn med nye smaker?

Nå får du muligheten til å lære å lage ekte syrisk mat!

Dette andre internasjonale matkurset vil holdes av av tre syriske unge menn! Du vil lære å lage ulike syriske matretter, som settes sammen til mezzeh – en form for tapas med brød til.

Vi lover god mat og god stemning! Kanskje du til og med lærer noen arabiske ord?

Dato: 19. april
Tid: 17:30 – 20:30...
Sted: Skolekjøkkenet på Andenes skole
Pris: 200,- per deltaker per gang

Kurset har 10 plasser

PÅMELDING OG BETALING
Påmelding skjer på e-post til hanne.bunes@andoy.kommune.no

Samtidig som du melder deg på, ber vi om at du betaler kursprisen på 200,- til kontonummer 1503.45.45674. NB! Merk betalingen med: ”ditt navn, internasjonalt matkurs 2”. Dersom du sender en e-post og melder deg på, men ikke betaler, vil plassen gå til noen andre.

Arrangeres av Flyktningtjenesten i Andøy kommune
Publisert 07.04.2017
IMG_8954 (2).JPG

 Orakelet Audrun har nå satt igjen staven og startet sitt liv som pensjonist. I 40 år har hun gått på jobb på Rådhuset. Hun har vært med på en rivende utvikling fra penn og blåpapir til data og lagring på server. Hun har vært kommunens arkivleder og har en unik kunnskap om alt som har foregått innen kommunal saksbehandling. Hun har jobbet under 9 rådmenn og 4 ordførere. Det var fullt på publikumssenteret i dag når alle ansatte på Rådhuset ville innom og takke for samarbeidet.  Ordføreren overrakte blomster og gave sammen med rosende ord og muntre historier fra et langt samarbeid.

 

Publisert 07.04.2017
Publikum1.jpg

 Vi ønsker arrangører, artister, besøkende, frivillige og alle andre tillykke med årets Rock Mot Rus! Rock on!

Publisert 05.04.2017
IMG_8919.JPG

 

Mandag 03.04. vetok kommunestyret å sende søknad om å få status som omstillingskommune til kommunal og moderniseringsdepartementet. Ordfører Jonni Helge Solsvik innledet behandlingen med et innlegg hvor han beskrev arbeidet med søknden og innholdet i den. Søknaden inneholder et krav om et minimumsbeløp på kroner 150 millioner i omstillingsmidler.

Publisert 31.03.2017
Legekontorets hjemmeside.png

Andenes Legekontor har nå fått egen hjemmeside, hvor man enkelt kan bestille legetime eller resept via SMS. Det er også mulig å avbestille en legetime via hjemmesiden, dette må da skje god tid i forveien. Vi besvarer forespørsler fortløpende, og tjenesten koster deg 6,- per mottatte melding.

 

Vår hjemmeside er: www.andeneslegekontor.no

 

Du kan også laste ned appen Helserespons på din telefon med de samme funksjoner.

 

OBS!

SMS-tjenesten må ikke benyttes ved behov for hastetime, da må du ringe akuttelefon på 116117.

113 benyttes ved fare for liv og helse

 

Vennligst besøk vår nettside for mer informasjon vedrørende tjenesten og legekontoret.

 

 

Publisert 31.03.2017
IMG_8905.JPG

Kommunebarometeret for 2016 er særdeles hyggelig lesning. Kommunen stiger raskt oppover på listen både innen tjenester som  barnehager, helse, pleie og omsorg og barnevern.

 

Økonomi har vært en utfordring for kommunen siden vi i 2010 ble ført inn på Robek-listen med hele 26,6 millioner i underskudd. Nå kan økonomisjef, Stein Ivar Johansen melde om et overskudd for 2016 på 15 millioner. Dette gir oss mulighet til å styrke fondene og gjøre oss mer robust når vi nå skal ta fatt på de store utfordringene som ligger foran oss. Vi kan i dag konstatere at vi innenfor området økonomi ligger som kommune nr 56 i landet!

 

Ordfører Jonni Solsvik er også godt fornøyd med resultatet. Han er svært takknemliig for innsatsen til alle de dyktige ansatte som har vært hovedårsaken til denne suksessen. Uten deres innsats hadde ikke dette vært mulig, understreker han.

Publisert 30.03.2017
Andenes skole

 Barn født i 2011 skal skrives inn ved Andenes skole onsdag 05.04.17

            

   kl.17.00 - 18.00 i kantina på skolen

 

Barnet må skrives inn ved bostedsskolen selv om:

 • det søkes om utsatt skolestart
 • familien planlegger flytting før skolestart i august 2017
 • det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivingsskolen

 

Alle skolepliktige barn, som er registrert hos oss, vil få tilsendt innskrivingspapirene  i løpet av uke 12. De som allerede har vært i kontakt med skolen vedr. flytting eller skolebytte, kan se bort fra denne informasjonen.

Det vil også komme annonse i Andøyposten.

Eventuelle spørsmål rettes til skolen på telefon 90 70 58 59

 

Rektor

Publisert 30.03.2017
Grunnskole

 

Voksenopplæringen i Andøy tilbyr grunnskole for voksne med fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Grunnskolen er organisert på dagtid med 30 timer i uken. Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Voksne over opplæringspliktig alder som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til det. Du har rett til å få opplæring i de fagene som er nødvendige for å få vitnemål fra grunnskolen.

Du har ikke rett til grunnskole dersom du har rett til videregående opplæring.

Du må ha lovlig opphold i Norge for å få grunnskoleopplæring.

Det arrangeres et informasjonsmøte om grunnskole for voksne 20. april 2017 kl 12:00 i kommunestyresalen på Andenes.

Søknadsfrist for opptak til skoleåret 2017/2018 er 21. april 2017. Søknadsskjema finner du her:  www.andoy.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/skjemaer-skole-og-utdanning/

Publisert 29.03.2017
Kulturkalender.png

 

 

Nå har Vestrålen regionråd oppdatert sin kulturkalender. Ønsker dere å se hva som skjer på kulturfronten kan dere gå inn her.

 

http://kultur.vestreg.no/?id=853262381&municipality=1

Publisert 28.03.2017
Foto Abbs.jpeg

 

 

Med virkning fra 01.07.2017 krever Helse- og omsorgstjenesteloven (§3-2a) at det foreligger kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold i sykehjem, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.

 

Med begrepet ”tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester” som benyttes i loven, menes boliger som er tilpasset for å kunne yte tjenester som dekker beboerens behandlings- , omsorgs- og assistansebehov døgnet rundt. Pr dato foreligger ingen legaldefinisjon av betegnelsen ”omsorgsbolig”, kommunen er heller ikke forpliktet til å tilby omsorgsboliger. Dette er bakgrunnen for at denne lokale forskriften begrenses til å regulere tildeling av langtidsopphold i sykehjem.

Publisert 27.03.2017
Gruppe Kjetil Rønning Hansen.JPG

 I arbeidet med å kartlegge næringslivet og lage strategi for omstillingsarbeidet i Andøy, har det blitt gjennomført flere åpne møter, intervjuer med næringsaktører og nå en workshop for å kvalitetssikre at de viktigste momentene har kommet med når vi skal beskrive nåsituasjon, utfordringer og muligheter. Både næringslivsledere, ungdomsrådet, Nordland fylkeskommune, innovasjon Norge, konsulentfirmaet Essensi og ansatte fra administrasjonen i kommunen var invitert til møtet på Andrikken torsdag 23.03.  

Publisert 24.03.2017
Bramat

 Bra Mat kurset har en endringsfokusert tilnærming og kan være en god start i arbeidet med å få til en varig forbedring av kostholdet. Kurskonseptet vektlegger kostholdsendring over tid under mottoet «små-skritt, store forbedringer». Vi følger helsedirektoratets kostråd og anbefalinger.

Publisert 21.03.2017
DSC08389-2.JPG

Formannskapet vedtok mandag 20.03 å tildele Henry Borgen kulturprisen for 2016. Prisen får han for sitt "usynlige" arbeid i kulturlivet igjennom flere tiår. Han er ofte lydmesteren når store produksjoner settes opp. Det være seg alt fra revy til konserter. Han har gjennom mange år holdt orden på matriallageret til skolekorpset og var også en av grunnleggerne til den tidligere Andøyradioen. Vi gratulerer Henry med prisen.

Publisert 20.03.2017
mms_20170320_092840.jpg

Andungen barnehage sertifisert som helsefremmende barnehage!

 

Onsdag den 15.3 ble Andungen som første barnehage i Vesterålen sertifisert som helsefremmende barnehage og er dermed også en av de første barnehagene i landet som får denne godkjenningen.

 

 

Publisert 20.03.2017
10 klasse kommune.jpg

Andøy kommune gratulerer 10. klasse ved Risøyhamn skole med plass i fylkesfinalen i NRKs Klassequizen. Som en av de tre beste av tredve skoler i fylket kom de til finalen.Vi ønsker dem lykke til i Bodø førstkommende torsdag. 

Publisert 17.03.2017
IMG_6045 (3).JPG

 

I år som i fjor satser vi på "Sykle til jobben kampanjen" i Andøy kommune- en kampanje hvor all aktivitet teller og hvor man kan delta individuelt eller som et lag. Kampanjeperioden er 19.4- 17.6.17. "Sykle til jobben-aksjonen handler først og fremst om fellesskapet, gleden og moroa man har sammen. Derfor har vi fokus på aktiv reisevei og hverdagsaktivitet. Men vi belønner også våre stjerner og store premier venter for dem som beveger seg og loggfører aktiviteten sin. Det er innsatsen til laget som danner utgangspunkt for de største premiene som er reiser for hele laget".

 

Det koster 139 kr å delta i kampanjen og du kan melde deg på her: http://www.sykletiljobben.no/p/8748/pamelding

 

Kanskje kan dere danne lag i bedriften og konkurrere dere i mellom, eller konkurrere mot en annen tjeneste eller bedrift? Ta utfordringen og bli med og vis hvor spreke vi er her i Andøy!

Publisert 16.03.2017
Nasjonalforeningen for fokehelse.jpg

 

 

 

Det skal startes opp aktivitetsvenn for demente i Andøy. Det å være aktivitetsvenn er enkelt. Alt du trenger er å gjøre noe du liker sammen med en som har demens.  Andøy frivilligsentral og Andøy kommune arrangerer kurs for aktivitetsvenn i mars/ april.

Publisert 14.03.2017
thewhale

 

Etter 12 måneder med intens og kreativ jobbing pakkes "The Whale" ut, bokstavelig talt, i sin fulle lengde på 13 meter. En spermasetthval i sin naturlige størrelse  har reist fra Canada og skal ha sin Europapremiere i Andøy. Vi sparker i gang århundrets prosjekt i Andøy, "The Whale".

 

Både Andøy kommune og næringslivet i Andøy står bak dette prosjektet som vil styrke vår posisjon som hvaldestinasjon nr. 1 i verden.

 

Dette blir STORT, UNIKT og SPEKTAKULÆRT

 

21.mars

I hvalenes rike med barnehagene i Andøy

Ordføreren åpner barnas hvalutstilling på Hvalsenteret tirsdag  21. mars kl 17.00. En utstilling der alle barnehagene i Andøy stiller ut sin egen hvalkunst.

 

22.mars

Kl 09.30 - 11.30 Kick-off i romskipet  Aurora

Hva skal "The Whale" være? Innhold og form

Hvor skal "The Whale" ligge? To forslag presentes

Hva er markedspotensialet i "The Whale"? Hva vil det "The Whale" bety for næringslivet i Andøy og Andøysamfunnet?

 

Kl 12.00 - 14.00 Hvalparade fra Vikan til Fyrvika.

Hvalen gjør sin Europaentrè og vi skal skape nye bilder som vekker oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt.

 

Kl 13.00 - 14.00 Lunsj selges i Hvalsenteret

 

Kl 14.00 - 15.00 Oppsummering av dagen på Hisnakul

Levende bilder fra dagen og vi tar pulsen på "The Whale WAR"

 

Kl 19.00 - 20.00 Hvalens hjerte i Norlandiahallen.

Spektakulær avslutning i Andøys nye storstue

Publisert 14.03.2017

 Neste møte i næringsstyret 27.03.17

Frist for å sende inn søknad: 06.03.17

Publisert 09.03.2017
NAV1

 

NAV Andøy er et fullt integrert kontor der ansatte fra tidligere trygdekontor, arbeidskontor og kommunens sosialtjeneste jobber sammen for å finne gode løsninger for innbyggerne i Andøy.

 

Kontaktinformasjon NAV Andøy

 

Besøksadresse: Storgata 54 (3.etasje)

Postadresse: NAV Andøy, Postboks 84, 8480 ANDENES

 

Åpningstid NAV Andøy

 

Mandag, tirsdag og torsdag fra kl 12 – 14

Stengt på onsdag og fredag.

Kontakt pr telefon: 55553333

Publisert 01.03.2017
aapnetmoete.jpg

Andøy kommune  er i gang med søknadsprosessen  om å få status som omstillingskommune. Den 28. februar 2017 ble første møte med næringslivsaktørene i Andøy gjennomført. Godt over 100 personer møtte opp og engasjementet var stort. 

 

 

 

 

Publisert 09.02.2017
nasjonaleprøver

5. klasse ved Andenes Skole har i dag hatt besøk av ordfører Jonni Solsvik og skolefagligrådgiver Torfinn Bø. De kom for å feire de gode resultatene på nasjonaleprøver. Femteklassingene har utmerket seg særdeles i regning, men de ligger over landsgjennomsnittet i alle fag. 

Slike toppresultater ble feiret med kake.

 

 

Publisert 08.02.2017
Bilde Kommunekart Andøy

 

Løsningen inneholder kart for hele Norge men har utvidede kartlag bare for de kommuner som har tatt i bruk løsningen.

 

Til PC går dere inn på linken:

https://kommunekart.com/

 

For å komme til Andøy kommune kan man enten:

·        velge kommune under valget velg kommune

·        søke etter adresse, sted eller eiendom (skriv for eksempel Andøy, 40/14 eller Andøy, Storgata 68)

·        zoome seg inn ved å dobbeltklikke i kartet med venstre musetast

Når kommunevåpnet til Andøy vises øverst på venstre side har man tilgang til å velge ulike kartlag som eiendom, kommuneplan med mere. Disse kan skrus av og på etter hva som ønskes vist i kart. Ved å klikke på en posisjon i kartet med venstre musetast få du opp mere informasjon vedrørende posisjonen. Har du PC med berøringsskjerm, nettbrett eller mobil oppnås det samme ved å trykke i kartet. En link til kommunens planarkiv vil også finnes her. Planarkivet er under oppbygging og vil inneholde opplysninger om kommunens areal- og reguleringsplaner med mulighet for å se planbestemmelser med mere. Til venstre for kommunevåpnet er en knapp med tre streker. Ved å klikke på denne kommer det opp en meny der du kan velge kart, flyfoto,  hybrid eller 3D-kart. Her kan du også velge å utføre påtegninger, målinger og utskrift med mere. Valget hjelp åpner en brukerveiledning som forklarer hvordan de ulike funksjoner brukes.

 

Kommunekart finnes også som app til mobil og nettbrett.

 

Android operativsystem:

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nkgs.webatlas.android.munmed

 

 

Iphone/Ipad:

https://itunes.apple.com/no/app/kommunekart/id527331816?mt=8

Publisert 07.02.2017
Barnehage

 Barn som fyller ett år innen utgangen av august, har rett på plass i barnehage fra august det året det søkes barnehageplass fra.

Barn født i september eller oktober har rett til barnehageplass i løpet av den måneden barnet fyller ett år. Slik rett til plass forutsetter at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak. Søknader fra barn som ikke faller inn under denne retten, blir behandlet ved suppleringsopptak i h t vedtatte opptakskriterier. Private barnehager kan ha egne retningslinjer for opptak vedtatt i deres vedtekter.

 

Informasjon om opptaket:

·       Det fylles ut ett søknadsskjema for hvert barn.

·       De som ønsker å bytte barnehage, må søke på nytt.

·       Eventuelle vedlegg til søknad må legges ved søknaden eller leveres i publikumssenteret 1. etg. Rådhuset.

·       Hovedopptaket gjennomføres en gang pr år i perioden februar/mars.

·       Suppleringsopptak foretas fortløpende gjennom hele året og gjelder nye søknader og søknader som ikke ble behandlet i hovedopptaket (barn som ikke har lovfestet rett).

 

Private og kommunale barnehager har samordnet opptak med felles søknadsskjema. Søknadsskjema sendes til Andøy kommune.

 

Informasjon om den enkelte barnehage og elektronisk søknadsskjema ligger på www.andoy.kommune.no

 

Søknadsfrist 23.02.17

Publisert 30.01.2017
nyfys

 Andøy Kommune har inngått avtale med ny fysioterapeut, Somnath Pramanik. Avtalen strekker seg ut 2017, som vikar for hjemmelsinnhaver Kjell Are Johansen. Somnath vil arbeide sammen med Kurt Thomas Nyheim ved Vesterålen Idrettsklinikk. Han er spesialist i idrettsfysioterapi og manuell terapeut.

 

Med Somnath på laget, er Andøy Kommune fornøyd med å ha dekt opp alle fysioterapi hjemlene i kommunen, tre på Andenes og en på Dverberg.

Publisert 30.01.2017
transport

 Prehospital klinikk og Psykisk helse- og rusklinikken har startet opp prosjekt «Verdig transport av psykisk syke til sykehus». I denne forbindelse søker vi etter ledsagere til transport til for eksempel legevakt og transport og transitt i forkant av flytransport. Det vil også være aktuelt med bil der fly av forskjellige grunner ikke er et alternativ. Det ønskes rekruttert blant ambulansepersonell, personell med erfaring fra akuttpsykiatri og ellers arbeid med psykisk syke i kommunen inkludert legevakt. Vi ønsker søkere fra Nordlandssykehuset og kommunene både i Lofoten og Vesterålen.

Publisert 19.01.2017
Ekstremvær_Ukas_bilde_600x338px.jpg

På grunn av det svært dårlige været som er meldt, har busselakpet valgt å innstille alle skolebussene. Skolene i Andøy holder åpent og det vil bli skole for de elevene som selv kommer seg på skolen. Innstillingen gjelder også for de kortere rutene mellom Andenes og Merke / Toften .

Publisert 18.01.2017
Melin Medical betalingsterminal.jpg

På grunn av dårlig værmelding.

Nytt møte blir: 

9. februar kl 11.00-14.00 på LHL-huset.

Passer det bedre for de inviterte å komme den 9.februar, er det bare å ringe oss på Rådhuset for påmelding. Påmelding telefon 76 11 50 00. (ny påmeldingsfrist 6.februar)

Publisert 06.01.2017
brita

Brita Erlandsen ble tilsatt som ny næringssjef i tilsetningsrådet tidligere denne uken. Brita har vært konstituert som næringskonsulent siden mai 2016. Vi ønsker henne lykke til med jobben.

(foto: Jørn Aune)

 

 

Publisert 06.01.2017
Helsesenter-01015.jpg

 

Vi ønsker å informere om at fastlege Ingrid Abrahamson har sagt opp sin avtale med Andøy Kommune.

 

Kommunen har sendt melding til fastlegeregisteret om oppsigelsen og hennes pasienter vil få brev i posten om at Abrahamson ikke lenger er deres fastlege. I første omgang vil det bli en ”liste uten fast lege” som betjenes av vikar. Det arbeides med å få på plass vikar i hjemmelen og på sikt ny fastlege.

Publisert 22.12.2016
Kurt Tomas 2.jpg

 

Kommunestyret vedtok i 2016 at det skulle opprettes en ny fysioterapi hjemmel med virkning fra 01.01.17 på Andenes.

 

Etter utlysning er det nå klart at Kurt Thomas Nyheim skal tildeles hjemmelen, og det er nå inngått en individuell avtale med han.

 

Kurt Thomas jobber i dag på Vesterålen idrettsklinikk på Andenes. Frem til nå har han vært vikar for Kjell-Are Johansen. Vikariatet har varighet ut 2017 og det betyr at vi nå får et års vikariat ledig. Det vil jobbes videre med å få noen engasjert i dette vikariatet.

 

Det blir et løft for tjenesten å få ytterligere en fysioterapihjemmel i Andøy kommune. Vi er godt fornøyd med å inngå individuell avtale med Kurt Thomas og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

Publisert 20.12.2016
Bra Mat for flyktning 1.JPG

 

Høsten 2016 har det vært satt et ekstra fokus på foreldrekunnskap i folkehelsearbeidet, hvor målet har vært å øke ernæringskunnskapen, og kunnskapen om sammenhengen med fysisk aktivitet til foreldre til barn, og barn i risikosonen (nyfødt, barnehage, oppstart skole, ungdom). ”Grunnlaget for aktivitetsvaner, helse og førlighet gjennom hele livsløpet legges i barne- og ungdomsårene” – Folkehelsemeldingen.  Man kan gjøre mye for å fremme en god helse og god livskvalitet med å være i fysisk aktivitet, spise sunt, vektlegge mestring og sosial støtte, spesielt viktig er dette i barneårene.

 

 

Det har vært et tett samarbeid mellom folkehelsekoordinator og barnehager og flyktningetjenesten.  Blant annet har det vært holdt foredrag og matkurs.

Publisert 14.12.2016
håndholdt sandstrøer_Beathe.JPG

 

Nå når vinteren er her er det viktig å tenke forebygging. Tren styrke og bevegelighet, spis sunt og drikk nok vann, bruk brodder og refleks når du skal ut og strø på glatte områder. Skader kan forebygges!

 

Andøy kommune har gratis handholdte sandstrøere til utdeling for de over 60 år. Føler du et behov for sandstrøer kan dette meldes til folkehelsekoordinatoren på mail. Vi deler ut sandstrøere så langt lageret rekker. Frivilligsentralen kan levere sandstrøere ved behov.

 

 

 

Ta kontakt på mail: katja.larsen@andoy.kommune.no

 

Publisert 14.12.2016
Forsidebilde.jpg

 

For det 16.året er det igjen klart for Nordlyst. I år åpnes Nordlyst onsdag 15.februar og holder på helt til lørdag 18.februar.

Publisert 14.12.2016
Nordlyst 2017.jpg

 

Hvert år i midten av Februar, i vintermørket, arrangeres Nordlyst. En fest over 4-5 dager med kunst –og kulturopplevelser med hovedfokus på musikk. Nordlyst har som mål å levere arrangmenter med høy kvalitet, og har hatt gjester som Ole Paus, Anneli Drecker og Jonas Fjeld.

 

Festivalen har alltid som mål å skape et program som gir noe til folk i alle aldre. Ofte med et arrangement for barn, formiddagskonserter myntet på pensjonister og kveldsarrangementer og konserter.

 

Følg festivalen på følgende steder:
Hjemmeside: https://nordlyst.wordpress.com

Publisert 13.12.2016
20161202_154932.jpg

 

Håkon Løtvedt er ansatt i fastlegehjemmel som har vært utlyst ved Andenes legekontor. Håkon arbeider i dag som turnuslege ved Risøyhamn legekontor og er ferdig som turnuslege 1.mars 2017. Han starter dermed som fastlege ved Andenes legekontor fra 1. mars 2017, men han blir nok allerede i februar til å være deler av sin tid ved Andenes legekontor. Vi er fornøyd å ha rekruttert en ny fastlege til legetjenesten og er glad for å fortsatt ha Håkon med oss fremover i tjenesten.

 

 

På bildet sammen med kommuneoverlege, Astrid B Holm.

Publisert 08.12.2016
kirkegård

 

Kirkelig Fellesråd har oppdatert sine vedtekter for gravplassene i Andøy kommune, og fått endelig godkjenning fra Sør-Hålogaland Bispedømme på disse. De viktigste endringene er:

1. Ordet ”kirkegård” byttes ut med ”gravplass”. I forbindelse med revisjon av Gravferdsloven, ble det 26. august 2011 nr. 40 vedtatt endring av ordet for å få en mer nøytral religionstilhørighet. ”Gravplass” er derfor tatt inn i vedtektene der ”kirkegård” er brukt.

2. Ingen avgift for gravferd dersom det er mindre enn ett år siden avdøde flyttet fra kommunen. For å sikre harmoni mellom ”Utleiesatser for kirkene i Andøy” og ”Lokale kirkegårdsvedtekter” har Fellesrådet tatt dette inn i kirkegårdsvedtektene. Fellesrådet intensjon er jo at eksempelvis de som flytter på sykehjem utenfor kommunen blir gravlagt gratis innen ett år etter utflytting. Med tidligere vedtekter skulle gravearbeidet faktureres uansett. For å rette opp i dette, er endringen tatt inn.

3. Nytt avsnitt 3 under § 4: Dette synliggjør festerens ansvar, og fastsetter kirkegårdsarbeidernes ansvar ved skade og lignende.

4. Under § 8: En presisering på at vi ikke har gravlegater, eller formidler stelletjenester.

5. Ny § 11: Kirkegårdsvedtektene er et offentlig reglement, som formidles ved forespørsel. Det er derfor viktig å ha en slik paragraf med, selv om det ”sier seg selv”. Da har vi et reglement som sier noe om hvordan vi forventer at gravplassen behandles.

Vedtektene i sin helhet finnes her. (PDF, 95 kB)

Publisert 08.12.2016
Jonniligg.JPG

 

Etter Stortingets vedtak om nedleggelse av Andøya flystasjon har jeg registrert at flere deltar i det offentlige ordskiftet med et budskap om at Andøy kommune nå må se fremover og ikke stille spørsmål ved Stortingets vedtak.

 

Etter å ha fulgt debatten har jeg behov for å klargjøre Andøy kommunes syn på hva det betyr å se fremover, etter vedtaket i Stortinget.

Publisert 02.12.2016
Buss_radiografer.JPG

 

Alle kvinner i Andøykommune født 1947-1966 inviteres til mammografiundersøkelse fra 3.1- 17.1.2017. I alt 629 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen ved Idrettshallen på Andenes. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

 

Hvem: Kvinner i Andøykommune født 1947-1966

Når:       3. januar- 17. januar 2017

Hvor:    ved Idrettshallen på Andenes

 

Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på Nordlandssykehuset.

Publisert 01.12.2016
Bakeriet2-bredde (2).jpg

Onsdag 30. november hadde ordfører Jonni Solsvik en drøy time ”kontortid” på Bakeriet på Andenes. Det var mange engasjerte tilhørere som hadde møtt opp, og de fikk høre om hvordan kommunen jobber med å sikre at tallgrunnlaget vedrørende stortingsvedtaket om flystasjonen blir vurdert på nytt, og at vi som kommune står foran et viktig og nødvendig utviklingsarbeid fremover.

 

Flere kom med nyttige innspill på hva som bør gjøres, og det er noe vi har med oss i det videre arbeidet med omstilling og utvikling.  Arbeidet med å sikre tallgrunnlaget vedrørende vedtaket er på ingen måte ferdig, men i denne fasen er det viktig også å tenke utvikling fremover.

 

Kommunen skal både være en døråpner overfor myndighetene for bedrifter med konkrete prosjekter, og samtidig legge til rette for strategisk utvikling i ulike sektorer fremover.

 

Har du tanker og ideer rundt utviklingen fremover, send gjerne en mail til utvikling@andoy.kommune.no

 

 

Publisert 01.12.2016
Slukkeplan.jpg

 

 

Radioskiftet nærmer seg med stormskritt. Vet du hvilke radiokanaler som blir heldigitale og når radioskiftet skjer der du bor?

 

Fra FM til digital radio

 

I Nordland starter avviklingen av FM-nettet for riksdekkende radiosendinger, samt for lokalradioer som ikke fortsetter i FM-nettet, 11. januar 2017. Utover året følger resten av landet etter, og før utløpet av 2017 vil all riksdekkende radio i Norge være heldigital.

Publisert 01.12.2016
Tipåtoppvinner2016.jpeg

 

Blant de 50 kommunalt ansatte som har gått minst ti forskjellige topper under årets ti på topp ble det trukket en vinner av et gavekort på MX Sport.

Ti på topp er et flott tiltak som gjør det enklere å komme seg ut på tur og som dermed fremmer en god folkehelse! Fysisk aktivitet - spesielt i friluft er viktig både for kropp og humør. Målet med den ekstra premieringen var at flere kommunalt ansatte skulle delta i 2016. Håpet er at enda flere vil delta i ti på topp i 2017; gjør noe bra for deg selv og din egen helse- samtidig som du nyter Andøys spektakulære natur!”

Publisert 29.11.2016
Jonniligg.JPG

 

 Andøy kommune står overfor en utfordrende tid, der vi som kommune både jobber med å sikre at tallgrunnlaget vedrørende stortingsvedtaket om flystasjonen blir vurdert på nytt, og samtidig har et fokus på utvikling og nyskaping fremover.

 

Onsdag 30.11 kl 11.00 vil ordføreren være til stede på Bakeriet på Andenes i ca en time. Da blir det anledning til å stille spørsmål rundt stortingsvedtaket, utviklingsmuligheter og hvordan kommunen forholder seg til dette. 

Publisert 24.11.2016
andrikken

Ordføreren har gjennomført flere møter med næringslivet i Andøy denne uka. Tilbakemeldingene har vært gode og vi er glade for den optimismen og stå-på-viljen som finnes i dette samfunnet.

Bedriftene fikk en orientering om stortingsvedtaket vedrørende flystasjonen, og at kommunen jobber videre å sikre at tallgrunnlaget blir vurdert på nytt.

Fremover er det viktig å opprettholde en tro på at vi fortsatt kan utvikle Andøysamfunnet i en positiv retning. Det finnes store muligheter innenfor flere områder i kommunen vår og vi må jobbe sammen for å skape nye arbeidsplasser. 

Næringslivet inviteres med i denne viktige prosessen og vi tar imot gode innspill på hvordan vi best mulig kan gjøre denne jobben. Dersom du har ideer eller konkrete forslag til en positiv næringsutvikling i Andøy kan du sende en mail til utvikling@andoy.kommune.no

Publisert 21.11.2016
frokost-møte-600x250.jpg

Orføreren inviterer til frokostmøte med medlemsbedrifter i Andøy næringsforening og Andøy reiseliv.

 

22. november kl 08-09 på Alveland, Dverberg

23.november kl 08-09 på Andrikken Hotell, Andenes

 

Stortinget har vedtatt å legge ned Andøya flystasjon.

 

Ordføreren vil fortelle litt om arbeidet videre både med denne saken og utviklingen i kommunen. Vi håper å se flest mulig fra medlemsbedriftene. Ordføreren ønsker å lytte til innspill over en god frokost.

 

Meld deg på her:

post@alveland.no

kjokkensjef@andrikkenhotell.no

 

 

Publisert 18.11.2016
barnefattigdom

 Fredag 2. desember 2016 er siste frist for å søke på midler i den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.

Søkergruppen er: 

 • Offentlige instanser
 • Private aktører
 • Frivillige organisasjoner

Mer informasjon finnes på Barne- ungdom- og familie direktoratets hjemmeside.

Publisert 18.11.2016
12784737_10209033504857549_1847224918_n.jpg

Informasjon om flertalls og mindretalls merknader som angår Andøy i Utenriks-og forsvars komiteens innstilling til Stortinget i forbindelse med behandling Langtidsplanen for Forsvaret

 

Tirsdag 15.11.16 ble langtidsplanen for forsvaret vedtatt av stortinget. Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt av et flertall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet.

 

Publisert 16.11.2016
13503129_1167463386637442_1227710969825227276_o.jpg

 

Den 16 november 2016 vil gå inn i historien som dagen da et flertall på Stortinget bestående av Høyre-Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vedtok å legge ned Andøya flystasjon.

 

Jeg overhørte debatten i Stortinget og selv om det ikke fremkom noe overraskende i forhold til innstillingen fra Utenriks- og forsvarskomiteen må jeg likevel dele noen tanker og inntrykk fra debatten med dere.

Publisert 11.11.2016
15052093_10211370271075244_638018614_o.jpg

Torsdag inviterte ordføreren til et folkemøte i idrettshallen for å  informere om hvordan kommunen har jobbet og vil fortsette å jobbe med vedtaket i forsvarsplanen om å legge ned Andøya flystasjon. Ca 400 mennesker kom direkte fra jobb og skole for å høre på ordføreren.

Publisert 10.11.2016
Budsjettforslag 2016.jpg

 

Rådmannen la onsdag 09.11 frem sitt forslag til budsjett for 2017. Når kommunen har fremskrevet årets budsjett med kjente utfordringer, samt korrigert for kjente inntekter og utgifter sitter vi igjen med en utfordring på ca 2,5 millioner som må dekkes inn. Dette medfører at vi også i år vil ha behov for endringer.

 

Samlet betyr forslaget at tjenestene vi yter skal gis med ca 5 færre årsverk i 2017. Vi vil fortsette å gi alle tjenester innenfor et forsvarlig nivå. Her er de viktigste endringene rådmannen foreslår.

Publisert 10.11.2016
snakke med noen.png

 

Her finner du informasjon om aktuelle kommunale helsetjenester, dersom du eller andre i din familie får behov for samtale/oppfølging av fagpersonell - som en følge av de siste nyhetene om Andøya flystasjon.

 

Rus og Psykisk helsetjenesten er et lavterskeltilbud for personer over 18 år som opplever psykiske helseplager og som sliter med å fungere i det daglige. Tjenesten er lokaliser på Rabben, Sjøgata 42, 8480 Andenes

 

Kontaktinformasjon og ytterligere informasjon finner du her http://www.andoy.kommune.no/tjenester/helse-og-familie/rus-og-psykiske-helsetjenester/

 

 

Helsesøstertjenesten gir et helsefremmende og forebyggende tilbyd til barn og unge i alderen 0-25 år. Tjenesten kan tilby samtaler og veiledning for målgruppen og er også representert i skolehelsetjenesten ved skolene. Tjenesten er lokalisert i Andenes Helsesenter og Risøyhamn Helsestasjon.

 

Kontaktinformasjon og ytterligere informasjon finner du her http://www.andoy.kommune.no/tjenester/helse-og-familie/helsesostertjenesten/

 

 

For annen nødvendig helsehjelp, ta kontakt med din fastlege.

 

Publisert 09.11.2016
andoya_1.jpg

 Redaktøren i Nordlyst sier i dag:

"Kampen for å bevare Andøya flystasjon har gått over i en fase som handler om solidaritet, om å bry oss om hverandre i Nord-Norge"

Flere orførere følger nå opp og sier at de vil stå sammen med oss i denne saken.

Les saken under:

Publisert 09.11.2016
Vi gir oss ikke.jpg

  Værbakken har i alle år vært møteplass på Andenes. Her møttes aninessværingan for å høre nytt og for å si i fra om det de hadde på hjertet. Bevar Andøya flystasjon inviterer andværingene til å møtes på værbakken i dag. Bli med dersom du vil stå samlet med oss under parolen: VI GJER OSS IKKJE! Media vil være til stede. La oss vise alle at dette slaget IKKE er tapt. Oppmøte utenfor Sporten kl. 11.30. Markeringa varer i 15-20 minutter.

 

Andøy kommune ved ordføreren oppfordrer alle å stille opp og vise sin støtte til denne viktige saken for Andøysamfunnet.

Publisert 09.11.2016
Orion gult lys.jpg

Kjære andværingTirsdag ettermiddag fikk vi beskjeden fra Stortinget om at Andøya flystasjon legges ned.Jeg vet av mange av dere har spørsmål om hva dette betyr for Andøy og for oss som bor her. Hva innebærer dette vedtaket og hvilke muligheter har vi som samfun til å påvirke denne avgjørelsen? Derfor inviteres jeg til åpent informasjonsmøte i idrettshallen der jeg jeg vil informere deg om Andøy kommunes strategi videre og gi svar på så mange spøsmål som mulig om situasjonen for Andøya flystasjon og Andøys framtid.

 


Jonni Solsvik ordfører

 

 

  

Publisert 26.10.2016
HPV

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

 

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.   

 

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

 

Alle kvinner som er født i 1991 eller senere, som ønsker HPV-vaksine, kan ta kontakt med Andenes helsestasjon tlf: 76 11 51 20

 

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

Publisert 25.10.2016
Fellesbilde.jpg

 

Kommunestyret, ledere og tillitsvalgte/HVO var 20.10.17 samlet til Stormøte om budsjett 2017.

Her ble det gitt orienteringer om utfordringer i budsjett 2017 og årene framover, om Kommunebarometeret for Andøy 2016 og presentasjoner fra enhetene, med mulighet til spørsmål/dialog.

Her er alle presentasjonene fra møtet. Her

Publisert 17.10.2016
Influensavaksine

 På Andenes Legekontor skal årets influensavaksinasjon utføres 2.November.2016 fra Kl. 16:30 til 19:00. Pasienter som er i risikogruppen møter opp til gitt tidspunkt og melder seg i luken for registrering.

Risøyhamn Legekontor vil ta i mot pasienter for vaksinering til ordinær åpningstid.

Vaksinen koster 150,- og må betales for kontant.

 

Anbefalinger om influensavaksine for sesong 2016/2017

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper) og anbefales derfor vaksinasjon:

·        Alle fra og med fylte 65 år

·        Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

·        Gravide

·        Barn og voksne med;

-        Diabetes type 1 og 2

-        Kronisk lungesykdom (inkludert astma)

-        Kronisk hjerte- /karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

-        Kronisk leversvikt

-        Kronisk nyresvikt

-        Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

-        Nedsatt immunforsvar

-        Svært alvorlig fedme (KMI over 40)

-        Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

-        Helsepersonell som har pasientkontakt

-        Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

-        Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Publisert 22.09.2016
Publikumsenteret.JPG

 

Tirsdag 20.09 kunne Publikumsenteret endelig markere at de ombygde lokalene var blitt tatt i bruk. Lokalene gjør oss mer synlig for alle besøkende i Rådhuset og vi kan en bedre måte yte hjelp til både brukerne og saksbehandlerne.

 

Hva er nytt?

 1. Alle besøkende må melde seg i luken når de kommer og skrive seg inn i en besøksprotokoll. Slik vil vi kunne ha oversikt over hvem som befinner seg i rådhuset ved eventuell brann eller annen evakuering.
 2. Skal du snakke med en av saksbehandlerne? Da vil publikumsenteret avklare om saksbehandler er ledig og eventuellt gi deg en time for samtale som passer for dere begge.
 3. Ha du en bevegelseshemming kan vi avtale at timen gjøres i det nye samtalerommet i 1. etg.  
 4. Skal du bare levere kontrakter, timelister, søknader o.l. vil publikumsenteret kunne ta imot dette. Da trenger du ikke time for å snakke med saksbehandleren.
Publisert 21.09.2016
Bilde2.jpg

 "Bavar Andøya flystasjon" inviterer alle som vil støtte den viktige saken til arrangementet "Delt løsning Andenes - Oslo" i Nordlandiahallen 28.09 kl 14.00. Det vil bli holdt apeller fra både fagforeninger og politikere. I tillegg til apellene kommer artistene Tonje Unstad, Nick Borgen, Arven og Vestergaarden Landsbyorkester.

 

Arrangementet vil bli direkteoverført til Eidsvollplass utenfor stortinget.

 

Les mer her: https://www.facebook.com/events/1640684662889365/

Publisert 05.09.2016
bramat

 

 Bra Mat kurset har en endringsfokusert tilnærming og kan være en god start i arbeidet med å få til en varig forbedring av kostholdet. Kurskonseptet vektlegger kostholdsendring over tid under mottoet «små-skritt, store forbedringer». Vi følger helsedirektoratets kostråd og anbefalinger.

 

Kurset består av totalt 5 økter, hvor 4 er teoriøkter som holdes på helsesenteret,  og den siste er en praktisk økt på skolekjøkkenet. Dato og tidspunkt  for øktene blir:

 

1. 29.september kl 1030-1230

2.13.oktober kl 13-15

3.20.oktober kl 13-15

4.3.november kl 13-15

5.24.november (klokkeslett kommer senere)

 

 

Gi beskjed om allergier, intoleranser og hensyn som må tas i forhold til råvarene som brukes under kurset ved påmelding, så tilrettelegges øktene.

 

Av hensyn til de andre deltakerne er det ikke tillatt å bruke parfyme på kurskveldene.

 

Påmelding sendes til Beathe.Andersen@andoy.kommune.no

Telefonnummer for spørsmål: 92212452

 

Kursavgift: kr 300 for 5 kurskvelder.

Det er bindende påmelding.

 

Kurslederen er Katja Larsen. Hun jobber som folkehelsekoordinator i Andøy kommune, i tillegg til at hun har enmannsforetaket Sunn og matglad. Hun er utdannet folkehelsearbeider med fordypning i ernæring, noe som gir henne en bred kompetanse innen helsefremming .”Gjennom utdanningen har jeg lært hvordan man skal bruke ernæringskunnskapen i praktisk sammenheng, i tillegg til at jeg er en engasjert hobbykokk. Mat skal være sosialt, sunt og godt”!

Publisert 22.08.2016
Bilde2.jpg

Risikoen for tap av kritisk kompetanse innen maritim overvåking i nordområdene er overhengende ved nedleggelse av Andøya flystasjon. I forslaget til langtidsplan er dette forholdet i liten grad vektlagt, selv om konsekvensen av at Forsvaret mister kompetanse vil bli at Norge ikke klarer å opprettholde nødvendig operativ kapasitet inne dette viktige området for Norge og NATO.

 

Det er utarbeidet en spørreundersøkelse som viser konsekvensene for den enkelte innen dette viktige feltet. Det er viktig at flest mulig responderer på denne undersøkelsen. Stortinget vil få en indikasjon på om de faktisk  kan legge til grunn at nødvendig og kritisk kompetanse vil følge med dersom Andøya flystasjon legges ned

 

Ønsker du å delta kan du gå inn på facebooksiden Bevar Andøya flystasjon https://www.facebook.com/groups/1737822063152873/?fref=ts og be om å få delta.

 

Publisert 12.08.2016
13503129_1167463386637442_1227710969825227276_o.jpg

 

 

Andøy kommune har nå sendt skriftlig høringsuttalelse til regjeringens forslag i langtidsplanen for Forsvaret.

 

Som dere ser har Andøy kommune sterkt fokus på at regjeringens forslag om å legge ned Andøya flystasjon og flytte forsvarets MPA-kapasitet til Evenes er basert på ufullstendige og til dels feile forutsetninger.

 

Det er både forsvarsfaglige, økonomiske og samfunnmessige argumenter, som tilsier at den rette beslutningen Stortinget bør vedta er å beholde MPA-kapasiteten på Andøya flystasjon.

 

Andøy kommune vil i prosessen fram mot endelig beslutning i Stortinget fremlegge og dokumentere den store usikkerheten i regjeringens beslutningsgrunnlag med hensyn til både investeringer og drift. I tilegg vil vi fremheve at regjeringens oppfatning av de samfunnsmessige konsekvensene er sterkt og uforståelig underkommunisert.

 

Jeg er overbevist om at et hvert Storting er opptatt av at alle beslutninger som har store konsekvenser og som i tillegg binder opp store offentlige ressurser i mange år framover må være best mulig utredet og kvalitetskikret.

 

Jeg mener Andøy kommune allerede nå har vist at forslaget om å legge ned Andøya flystasjon er basert på forutsetninger som både er usikre og i stor grad feile.

 

Derfor er den riktige beslutningen at forsvarets MPA-kapasitet også i framtiden skal være lokalisert på Andøya flystasjon.

Dersom du ønsker å gi innspill til Andøy kommune kan ordføreren kontaktes på telefon 952 31 821 eller på e-post: jonni.solsvik@andoy.kommune.no

Jonni Helge Solsvik

ordfører

Publisert 21.07.2016
kraft

 Offentlig ettersyn. Forslag til planprogram

 

 

Nordland fylkesting har vedtatt at Regional plan om små kraftverk i Nordland skal revideres.

Fylkesrådet i Nordland vedtok et forslag til planprogram i sak 227-2016 "Høring - forslag til planprogram - Regional plan om vannkraft". Forslag til planprogram er lagt ut på høring i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) kap 8 og offentlig ettersyn i henhold til pbl § 5-2.

Planen kan lastes ned her  (PDF, 1020 kB) eller leses på rådhuset ved å kontakte publikumssentret. 

Publisert 13.07.2016
vannledning

 Grunnet arbeider på ledningsnettet kan abonnenter på strekningen f.o.m. Breivika t.o.m. Andenes oppleve reduksjon på vannkapasitet og trykk i perioden torsdag 14.7.2016 kl. 22.00 til fredag 15.7.2016 kl. 07.00.

I perioder innenfor tidsrommet kan abonnenter i enkelte områder oppleve å bli helt fri for vann.

Det anbefales ikke å tappe vann i tidsrommet utspyling foregår.

Abonnenter anbefales å demontere siler i kraner og utstyr etter vedlikeholdet, samt tappe ned innomhus før siler remonteres.

Anbefalt tappetid 15-20min.

 

Teknisk enhet

Publisert 27.06.2016
IMG_6060.JPG

Reguleringsplanen for Andenes havn er nå klar og blir sendt ut på høring. Planen ligger ute for høring og offentlig ettersyn frem til 2. september 2016.

 

Ønsker du å lese planen kan du gå inn her: http://www.andoy.kommune.no/tjenester/andoy-havn-kf-artikkler/reguleringsplan-andenes-havn-horing/

Publisert 24.06.2016
ÆEANDVÆRING

17.juni kom regjeringas innstilling på forsvarets langtidsmeling. Her foreslås Andøy Flystasjon nedlagt. Dette vil få store negative konsekvenser for Andøysamfunnet. Mange har gitt sine støtteerklæringer for ansatte ved flystasjonen og befolkningen i Andøy. Ønsker du også å gi din støtte, kan du vise det ved å gå inn her

Publisert 24.06.2016
20160624_100040(0).jpeg

 

Årets Sykle-til  jobben-aksjon er over, og Støttefunksjonen i Andøy kommune utmerker seg med både lagseier og de tre øverste plassene på den individuelle lista over loggført aktivitet i kampanjeperioden.

Publisert 22.06.2016
Jonni Solsvik

I går imponerte dere meg. Det gjorde inntrykk på oss alle, også forsvarsministeren, å kjøre langs kilometervis med andværinger som holdt hender og sto samlet for fortsatt drift av Andøya flystasjon.

 

Selvfølgelig er situasjonen krevende og utfordrende. Motivasjonen er aldri vanskelig å finne, men den kampen vi står midt oppi tapper energi fra oss alle. Vi trenger påfyll av kraft.

Og det ga dere meg og mange andre i dag. Jeg er stolt over å få være ordfører i Andøy.

Jeg skal sammen med forsvarsutvalget, hele det politiske miljøet i Andøy, ledelsen i kommunen, venner på Andøya flystasjon, et samlet næringsliv i Andøy og gode naboer i regionen gjøre alt som står i vår makt for at resultatet – til slutt – blir fortsatt satsing på maritim overvåkning fra Andøya Flystasjon.

 

Det har vi stor tro på at vi skal lykkes med.

 

Det er best for oss som bor her, men også for landet og våre internasjonale samarbeidspartnere.

 

 Med hilsen.                                          

Jonni Helge Solsvik

ordfører i Andøy

Publisert 20.06.2016
orion

 

 

Ordføreren vil ca. kl. 12.30 i dag gi en orientering til kommunestyret om utfordringene knyttet til innholdet i Langtidsmeldingen for forsvaret.

 

Publisert 08.06.2016
harepest_bekk.jpg

 

 

 

Ref. vedtak KS-049/15 har Andøy kommune vedtatt å innføre avbøtende tiltak til de innbyggere i Andøy som er rammet av harepest.

Tiltaket vil være i form av kommunalt tilskudd til innkjøp og montering av renseanlegg til de berørte husstander. Innbyggere/hjemmelshavere som er berørt bes benytte søknadsskjema (DOC, 468 kB)  i forkant av innkjøp/montering. Søknaden inneholder fremgangsmåte og retningslinjer som må oppfylles før tilskudd kan utbetales.

For spørsmål, kontakt avd. ingeniør teknisk enhet Tom Schaug på 761 11 50 43/e-post tom.schaug@andoy.kommune.no

Publisert 06.06.2016
IMG_6468 (2).JPG

 

I denne uken starter ombyggingen av Publikumsenteret. Vi har flyttet en del av kontoret inn på et midlertidig kontor og prøver å hjelpe så godt vi kan. Det vil være litt kaotisk i perioder alt etter hvor i lokalet snekkerne holder på.

 

Dersom dere trenger å snakke med Nina, Charlotte eller Linda er de kun å treffe på sentralbordets telefonnummer 76115000. Audrun har flyttet opp sammen med støttefunksjonen mens ombyggingen pågår. Henne treffer dere hver dag fra 8 - 12 på tlf 76115031.

 

Vi ber om forståelse for at ombyggingen vil gjøre ting litt mer tungvint og at ting kan ta lengre tid en vanlig.  

Publisert 03.06.2016
Foto Abbs.jpeg

I 2014 ble kommunens administrasjon bedt om å utrede utfasing av sykehjemsdrift ved ABBS og se på hva som kan erstatte tjenestetilbudet ved ABBS. Det ble satt ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Eldrerådet, Fagforbudet, ABBS og kommunenes administrasjon.

 

Rapporten ble lagt frem for kommunestyret og vedtatt 15.12.2014. Hele planen finner du her:

http://www.andoy.kommune.no/handlers/fh.ashx?FilId=20513

Publisert 31.05.2016
Stemmeseddel.jpg

 Mandag 30.05 ble det holdt folkeavstemning om kommunereformen. Innbyggerne ble bedt om å svare på følgende spørsmål:

 

Skal Andøy kommune bestå som egen kommune?

 

42,56% av de stemmeberettigede møte opp og sa sin mening. Svaret ble JA. Hele 80% stemte for at kommunen skulle bestå som egen kommune.

 

Saken vil nå legges frem for formannskapet den 06.06 og kommunestyret den 20.06.

Publisert 30.05.2016
IMG_6222 (2).JPG

 

Mandag 30. mai 2016 er det stemmedag for rådgivende folkeavstemning kommunereformen i Andøy kommune. 

De som har stemmerett ved denne folkeavstemmingen er norske/nordiske

statsborgere som

 

 • vil ha fylt 17 år innen utgangen av valgåret og som
 • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og som
 • er folkeregistrert som bosatt i Andøy kommune pr. 01.05.16

 

Tid og sted for stemmegivningen finner du i oversikten under.

Husk å ta med legitimasjon når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ikke få avgitt stemme.

 

 

Valgkrets

Stemmested

Tidspunkt

Andenes

Kafeteriaen Andenes Idrettshall

Mandag 30. mai

fra kl 16.00 - til kl: 20.00

 

Bjørnskinn/Strandland/Åknes/Risøyhamn

 

Risøyhamn Aktivitetssenter

 

Mandag 30. mai

fra kl. 16.00 - til kl. 20.00

 

Bleik/Stave

 

Sanitetshuset

 

Mandag 30. mai

fra kl. 16.00 - til kl. 20.00

 

Dverberg/Saura

 

Dverberg Samfunnshus

 

Mandag 30. mai

fra kl. 16.00 - til kl. 20.00

 

Nordmela/Skogvoll/Nøss/Bø:

 

Nordmela samfunnshus

 

Mandag 30. mai

fra kl. 16.00 - til kl. 20.00

 

Medby

 

Tidligere Medby skole

 

Mandag 30. mai

fra kl. 16.00 - til kl. 20.00

 

Åse/Ånes

 

Åse Grendehus

 

Mandag 30. mai

fra kl. 16.00 - til kl. 20.00

 

Skjolde

 

Skjolde Sanitetshus

 

Mandag 30. mai

fra kl. 16.00 - til kl. 20.00

 

Skarstein/Fiskenes/Breivik

 

Skarstein Ungdomshus

 

Mandag 30. mai

fra kl. 16.00 - til kl. 20.00

 

 

 

Valgstyret i  Andøy, Postboks 187, 8483 Andenes

Publisert 24.05.2016
IMG_6409.JPG

 

 

Velgere som ikke har mulighet til å oppsøke en stemmemottaker for å avgi stemme, kan avgi stemme ved brev uten at stemmemottaker er til stede ved stemmegivningen. 

Fremgangsmåten ved brevstemmegivning.

Velgeren skal selv legge stemmeseddel i stemmeseddel konvolutten og deretter legge denne i en omslagskonvolutt.  Dersom du ikke har en stemmeseddel, kan du benytte vanlig brevark. Skriv følgende:

Skal Andøy kommuneskal bestå som egen kommune? så svarer du ja eller nei på spørsmålet.

 

Omslagskonvolutten skal påføres følgende opplysninger:

 • Velgerens navn, (siste) adresse i Andøy og fødselsnummer, valgstyret i Andøy kommune, tid og sted for stemmegivningen.
 • Velgeren skriver under omslagskonvolutten. Dersom det er mulig, bør et vitne bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten.
 • Velgeren legger denne konvolutten i en ny konvolutt og påfører adressen: Valgstyret i Andøy kommune, postboks 187, 8483 Andenes og sender deretter stemmegivningen til valgstyret.
 • Husk å ta hensyn til postgangen. Stemmen må være kommet frem til valgstyret innen valglokalene stenger 30.05.2016 kl 20.00.

Det kan benyttes to vanlige konvolutter som stemmeseddelkonvolutt og omslagskonvolutt. 

Publisert 20.05.2016
Kommuneskilt.jpg

 

 

Det store spørsmålet er i hvilken grad Andøy kommune er robust nok til å stå som egen kommune i framtida.  Det er ikke et spørsmål det er mulig å gi et enkelt ja eller nei svar på, men utredningen gjør likevel et forsøk på å konkludere:

 

 

 

Under forutsetning av

 • at antall innbyggere ikke reduseres i betydelig grad framover
 • at kommunen klarer å gjenvinne og opprettholde økonomisk handlefrihet over tid
 • tilstrekkelige administrative ressurser

 

vil Andøy kommune ha mulighet til å stå som egen kommune i framtida

 

 

 

Dersom Andøy kommune velger å stå alene, vil vi i perioder være avhengig av å kjøpe tjenester/regionalt samarbeid for å sikre tilstrekkelig kapasitet og/eller kompetanse.

 

Den kanskje største utfordringen kommunen vil møte i et 20-30 års perspektiv vil være den demografiske utviklinga, som handler om at vi blir flere eldre med behov for tjenester og færre i yrkesaktiv alder. Den utfordringen er felles for alle Vesterålskommunene, og løses ikke nødvendigvis av kommunesammenslåing.

Publisert 19.05.2016
IMG_6222 (2).JPG

 

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING KOMMUNEREFORMEN

FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGEN STARTER 23. MAI 2016

Mandag 30. mai 2016 er det stemmedag for rådgivende folkeavstemning kommunereformen i Andøy kommune.  Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd.  Det kan du gjøre fra og med 23. mai til og med 27. mai 2016 på følgende steder:

 

 • Risøyhamn skole, Risøyhamn fra kl. 08.00 til kl. 15.00
 • Andøy rådhus, Andenes fra kl. 08.00 til kl. 15.00

 

Ta med legitimasjon når du møter fram for å forhåndsstemme.  Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ikke få avgitt stemme.

 

Valgstyret i Andøy kommune, Postboks 187, 8483 Andenes.

 

Publisert 18.05.2016
Budsjettforslag 2016.jpg

 

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet, og det er anbefalt at kommunene bør ha et netto driftsresultat på 1,75%.

 

Uten økonomisk handlefrihet må alle nye utfordringer i utgangspunktet løses ved å omprioritere innenfor eksisterende økonomiske rammer. Endringer/reduksjoner vil være nødvendig i de årlige budsjettprosessene for å få plass til nye behov/utgiftsøkninger.

 

I forslag til nytt inntektssystem foreslås å skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper, gjennom et strukturkriterium som måler reiseavstand for den enkelte innbygger for å møte 5000 personer. Dette strukturkriteriet gir aksept for at store avstander og geografi er relevant i debatten om endringer i kommunestruktur. Tanken bak forslaget er at ”ufrivillige” småkommuner skal beholde basistilskuddet, mens de som i hht kriteriet defineres som ”frivillig” liten kommune i framtida skal få reduksjon i basistilskuddet.

I dag får alle kommunene samme beløp i basistilskudd (13,2 mill i 2016).

Publisert 13.05.2016
Barnehagene på kurs 3 rotert.jpg

 

 

Ekspertutvalget mener rett kompetanse og god nok bredde i kompetansen vil være avgjørende for at kommunen i framtida skal kunne ivareta sine roller som samfunnsutvikler og myndighetsutvikler. De mener også at en administrasjon med kompetanse og kapasitet til å lage gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte, vil gi bedre lokalpolitisk styring. 

 

Det utredningen sier om dette kan oppsummeres slik

 • I dag er kommunen avhengig av å kjøpe tjenester til en del planarbeid, som kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Annet planarbeid innenfor tjenesteområdene klarer vi i større grad å løse selv.
 • I hovedsak klarer kommunen å utrede saker til politisk behandling selv, og det er sjelden sakene sendes tilbake til administrasjonen med den begrunnelsen at de er for dårlig utredet. Å utrede beslutningsgrunnlag til de folkevalgte krever både generalist- og spesialistkompetanse, og utredningene er ofte avhengig av et samarbeid på tvers av fagområder/enheter.
 • Kommunen har ikke egen juridisk kompetanse, og er avhengig av å kjøpe juridisk kompetanse/tjenester innenfor ulike fagfelt. Fordelen med å kjøpe juridiske tjenester i stedet for å tilsette egen jurist, er at vi da har muligheten til å kjøpe tjenester fra spesialister på ulike fagfelt.

Det er en sammenheng mellom kapasitet og kompetanse, og det vil også i fremtida være behov for å kjøpe tjenester på enkelte områder for å sikre både tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse

Publisert 12.05.2016
bilde (6).JPG

 

 

Kommunestyret bestemte i august i fjor å legge til grunn at Andøy også i fortsettelsen skal bestå som egen kommune, og ba rådmannen utrede konsekvenser av at Andøy fortsetter som egen kommune.

 

Utredningen, som ble lagt fram til politisk behandling i april i år, er ment som et grunnlag for å vurdere Andøy kommunes muligheter til å bestå som egen kommune i framtida.

 

Publisert 11.05.2016
folkemøtet 2.JPG

For å få innspill fra innbyggerne ble det avholdt to folkemøter i juni 2015. Disse ble arrangert på Andenes og Dverberg. Folkets meninger skulle inngå i rådmannens utredning av kommunereformen til kommunestyret.

 

De fremmøtte arbeidet i grupper og la så frem sine tanker for resten av salen. De gruppeoppgavene som ble jobbet med var:

 

 1. Hva er styrker / svakheter/ muligheter / trusler ved at Andøy velger å IKKE velger å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner?
 2. Hva er styrker / svakheter / muligheter / trusler ved at Andøy velger å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner?
 3. Hva er det viktigste å ha med i en eventuell ny kommune?
 4. Hva er du mest redd for å miste i en eventuell ny kommune?
 5. Hvilke forventninger har du til tjenestetilbudet i en eventuell kommune?
 6. Hvilke kriterier bør kommunen ha for at den skal være attraktiv i fremtiden?

 

Oppsummeringen om hva gruppene kom frem til finner du her: http://www.andoy.kommune.no/politikk/kommunereformen/oppsummering-av-folkemotene-om-kommunereformen-8-og-9-juni.86089.aspx

 

Informasjon i forkant av folkemøtene:

 http://www.andoy.kommune.no/handlers/fh.ashx?FilId=20093

 

Publisert 09.05.2016
IMG_6335.JPG

 

Ved Risøyhamn skole og i skolens uteområde i dag mandag 9.5 og ved Andenes skole og skolens uteområde tirsdag 10.5 skal brannvesenet, ambulansetjenesten og politiet gjennomføre en samhandlings øvelse i PLIVO (pågående livstruende vold). Fra ca. kl. 1600 – 2000.

 

Under øvelsen vil det bli brukt blålys og sirener i forbindelse med øvelsesaktiviteten, sminkede markører og noe smell fra håndvåpen. Det blir IKKE brukt noe skarp ammunisjon.

 

Nødetatene ber om at forelder passe på slik at barn og unge ikke kommer inn på øvingsområdet. Området vil bli avsperret med sperretape og skilt.

Publisert 09.05.2016
IMG_6249.JPG

 

Konsulentfirmaet BDO har på oppdrag fra Vesterålen regionråd gjennomført en utredning av følgende:

 

 1. Fordeler og ulemper knyttet til en eventuell sammenslåing i Vesterålen, der disse skal vurderes opp mot dagens kommunestruktur og alternative samarbeidsformer.
 2. Faktabasert fremstilling av hvilke regler og virkemidler som er gjeldende ved endring av kommunestrukturen

 

Under arbeidet med rapporten har BDO sett på nåsituasjonen til alle Vesterålskommunene. Her er noen av beskrivelsene av dagens situasjon samt de anbefalinger som rapporten gir.

Publisert 03.05.2016
nordlandspuslespill%20kvadrat.jpg

 

Halvparten av dagens 428 kommuner er kommuner med mindre enn 5000 innbyggere.

Regjeringen mener at et flertall av kommunene ikke er store eller robuste nok til å håndtere de oppgavene de er forventet å løse.

 

Stortinget sluttet seg tidlig i 2014 til at det skulle gjennomføres en kommunereform. Det er forventet at alle kommunene skal ta stilling til spørsmålet om sammenslåing eller ikke innen 1. juli 2016.

Publisert 02.05.2016
IMG_6218.JPG

Rådgivende folkeavstemning 30 mai

 

Mandag 30 mai blir det folkeavstemning i Andøy kommune om kommunereformen.

Da kan du stemme JA eller Nei på spørsmålet "Skal Andøy kommune bestå som egen kommune?"

 

Også du som er født i 1999 og fyller 17 år i løpet av året kan stemme ved denne folkeavstemningen.

 

Publisert 25.04.2016
skoleruta16/17

 

 

Publisert 19.04.2016
IMG_6102 (2).JPG

 Tina McDougall ble under mandagens kommunestyremøte valgt inn i formannskapet som fast medlem. Dette gjør henne til tidenes yngste medlem i formannskapet. Hun har vært en aktiv deltaker i ungdomsrådet og har det siste året også vært leder i ungdomsrådet. Hun ble høsten 2015 valgt inn som fast medlem til kommunestyret. Tina overtar plassen etter Anitha Bendiksen som har fått fritak fra sine politiske verv.

 

Ordfører Jonni Solsvik overrakte blomster til den nyvalgte representanten og ønsket hennes kompetanse knyttet mot fremtiden hjertelig velkommen.

 

Andøy kommune ønsker Tina lykke til!

Publisert 18.04.2016
IMG_6045 (3).JPG

 Andøy kommune ønsker å oppfordre til fysisk aktivitet.  I år er det Sykle til jobben-kampanjen og Ti på topp med en kommunal vri som en håper at flest mulig deltar på.

 -Veldig lett tilgjengelige, velrennomerte og artige kampanjer begge to, sier Folkehelsekoordinator Katja Larsen og Ledende fysioterapeut Beathe Andersen.   - Fysisk aktivitet er forebyggende, helsefremmende og gir godt humør. Og i tillegg er det fine premier å vinne for de som deltar. Rådmann Kirsten Lehne Pedersen og personalsjef Kjell-Einar Johansen håper også at arbeidstakerne slutter opp om aktivitetskampanjene.    De som velger å sykle oppfordres til å bruke hjelm både for egen sikkerhet og for å være gode forbilder for barn og unge!  Sykle til jobben er for alle som ønske å delta, ikke bare kommunens ansatte. Det er mulig for alle innbyggere å være med på begge kampanjene, men i Ti på topp trekkes ekstra premier blant deltagere som er ansatt i kommunen.


 

Publisert 12.04.2016
IMG_6029.JPG

 

Lar unge av i dag

møte krigshistoria

Teaterstykket «Åpenbaringen» er skrevet av Bruce Solheim. Hans foreldre kom fra Åse til USA. Stykket forteller historien om hvordan en søster og en bror finner to svært ulike veier for å komme igjennom tida med okkupasjon og krisetid under 2. verdenskrig. «Åpenbaringen» ble satt opp i Los Angeles høsten 2015. Her ble historia fra Åse godt mottatt og gikk for fulle hus. Nå ønsker en gruppe andværinger å sette opp skuespillet på Åse hvor det hele startet. – Vi ønsker å invitere 15 unge amerikanske skuespillere hit for å vise oss deres tolkning av en viktig del av vår historie, sier Marit Strand Nordheim. Hun har sammen med Svein Spjelkavik tatt initiativet til å få forestillinga «hjem» til Andøy.

Denne uken er forfatter og instruktør Neil H. Weis på besøk i Andøy for å planlegge opsetninga sv stukket til høsten. 

– Vi skal sammen med Åse montessoriskole, Andøy Historielag, Teaterklubb’81 og Åse IL ha et åpent informasjonsmøte på Åse førstkommende torsdag. Vi skal også besøke mulige sponsorer. Går alt som vi håper blir stykket vist i bygdas grendehus allerede til høsten, sier Svein Spjelkavik.

Vanskelige valg

– I 2015 feiret vi at det er 70 år siden frigjøringen fra nazityskland. Den gang lød slagordet "Aldri mer".

Det er lettere når man står på utsiden å ta klare standpunkt til hva man selv ville gjort. Teaterstykket viser at det kanskje ikke er så lett å ta det riktige valget når alle hverdagens utfordringer også påvirker deg, sier Marit Strand Nordheim.

Viktig historie

– Denne historien er viktig å fortelle slik at vi ikke glemmer hva som skjedde under andre verdenskrig. Like viktig er den da vi stadig blir utfordret på å ta stilling til vanskelige spørsmål på grunn av krig og urolige forforhold i verden. Teaterstykket er også interessant da det er skrevet og blir spilt av amerikanere og dermed farges historien av hvordan de ser på oss nordmenn med et blikk utenfra, sier Norheim.

Huset står der fortsatt

– Dette stykket er svært viktig for meg også på det personlige plan. Huset som fungerer som er et sentrum i stykket er mitt familiehjem som fortsatt står på Åse den dag i dag. Jeg vokste opp med historiene mine foreldre fortalte om tyskernes okkupasjon, og det er disse hendelsene Åpenbaringen / Epiphany springer ut fra. Mitt mål er å bringe stykket og dets virkningsfulle drama hjem til Andøya der historien oppsto, sier Bruce Solheim.

Bildetekst: Bruce Solheim. Marit Strand Nordheim og Neil H. Weis rett etter ankomst til Andøy og Åse sent søndags kveld. Bildet er tatt i huset som stykket «Åpenbaringen» henter sin handling i fra.

For mer info: Marit Strand Nordheim tlf. 413 17 614

Publisert 01.04.2016
Astrid Gabrielsen.jpg

 

Astrid Gabrielsen har bekreftet at hun trekker tilbake sin oppsigelse av stillingen som landbrukssjef.

Enhetsleder teknisk, Arne Chr. Blix, forteller at han er veldig fornøyd med at hun fortsetter i stillingen, og ser frem til et videre godt samarbeid for å håndtere de utfordringene en står overfor innenfor områdene knyttet til kommunal landbruksforvaltning.

 

 

 

For ytterligere opplysninger, kontakt enhetsleder på tlf. 76 11 50 40, eller på e-post abl@andoy.kommune.no

Publisert 01.04.2016
Håkon 1.jpg

Havnesjef Håkon Strand melder  om at Vestre havn må stenges for trafikk i periode 01.04.2016 kl 0700 til og med 30.04.2016 på grunn av mudringsarbeid.

Publisert 30.03.2016
9b (2).JPG

Prosjektet Flerkulturell Mørketidsfeiring

Prosjektet ‘Flerkulturell Mørketidsfeiring’ ble utviklet i regi av Bolyst prosjektet i Andøy kommune, høsten 2015 til og med januar 2016. Prosjektet besto av et hovedarrangement som gikk over to dager og 3 kreative lørdager som var organisert i forkant.

Prosjektet hadde som hensikt å organisere barneaktiviteter som skulle være «inkluderende». Dette innebar at arrangementene var religions-nøytrale, og satt fokus på vintertiden, verdensrommet og nordlyset. Videre var det ønskelig med lave inngangs- og kafé-priser. Arrangementet ble gjennomført med mange kreative aktiviteter og spill som ikke krevde norske språkkunnskaper. Dermed åpnet arrangementet for større deltakelse, spesielt med tanke på å involvere både nyankomne og fastboende flyktningbarn som utgjorde ca. 50% av besøkende. På de 3 kreative lørdagene til sammen deltok rundt 70 barn, samt ca. 30 foreldre og øvrige familiemedlemmer. På hovedarrangementet kom det til sammen rundt 150 besøkende.

 

 

Publisert 18.03.2016
rmr

 

Da er endelig tiden kommet for en ny utgave av Rock Mot Rus, og igjen kan publikum glede seg over muligheten til å se inn i krystallkulen og oppdage nye yndlingsband under rockemønstringen.

I tillegg til selve mønstringen har Rock Mot Rus satt sammen et festivalprogram som vitner om solid musikkglede. Mørke toner fra Heave Blood & Die, popmusikk fra Morgan Sulele og Dagny, hiphop fra selveste Joddski og en avslutning med storbandet El Caco!

Publisert 09.03.2016
Turgruppe eldre.JPG

 

Fra og med fredag 18. mars blir det arrangert gåtur i "værret" hver fredag kl. 10.30 for pensjonister og andre som ønsker å være med på en trivelig tur. Turene går fra Lions huset og har egne turledere. Turgruppen er et felles prosjekt mellom frivilligsentralen og folkehelse.

 

 

MØT OPP VED LIONS HUSET  FREDAG 18. MARS FOR Å VÆRE MED PÅ DEN FØRSTE TUREN

 

KL 10.30

 

TORILL JOHANSEN OG ELIN WIIK BLIR MED PÅ TUREN J

Publisert 09.03.2016
Tilskuddsordninger-bolig-funksjonshemmede-585x360.png

Tilskudd til tilpasning av bolig er en tilskuddsordning som har som mål å kunne hjelpe eldre og funksjonshemmede å kunne bli boende i egen bolig. Mange eldre hus er lite egnet til rullestol eller andre hjelpemidler. Ved noen enkle tilpasninger kan ofte huset bli mer egnet for de som bor der.  

Publisert 03.03.2016
12789693_10209033505297560_326345874_o.jpg

 

Andøy kommune mener at det er dårlig økonomi for forsvaret og samfunnet for øvrig i å legge ned Andøya flystasjon og flytte Orion til Evenenes. Utredningsinstituttet Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag av Andøy kommune foretatt nøkterne beregninger av de økonomiske konsekvensene av en nedleggelse av Andøya flystasjon. Les hva de sier her:

http://issuu.com/godstrek/docs/and__yaflystasjonfoldereco?e=10805557/33811478

Publisert 03.03.2016
12784737_10209033504857549_1847224918_n.jpg

 

Andøy kommune har satt fokus på hvorfor det er viktig både for Norge og Nato å beholde P3 Orion som den eneste fullverdige overvåkningskapasiteten i nord. For å sikre at politikerne som skal ta den endelige avgjørelsen har et best mulig faktagrunnlag har vi laget en folder som viser hvorfor Andøy kommune mener at Orion fremdeles er viktig for Forsvaret og bør ligge på Andøya.

Les mer her:

 http://issuu.com/godstrek/docs/and__yaflystasjonfolder?e=10805557/33811694

Publisert 01.03.2016
vergemål

 Fylkesmannen i Nordland har behov for verger i Andøy kommune, både for enkeltstående oppdrag og som faste oppdragstakere.

 

Som verge har du mulighet til å hjelpe andre mennesker som på grunn av en medisinsk tilstand ikke klarer å

ivareta egne interesser og behov.

 

Det kan blant annet dreie seg om å forvalte og disponere økonomiske midler for personen under vergemål. Det kan også være snakk om personlige forhold, slik som å bistå vedkommende i kontakten med offentlige instanser.

I brosjyren «Vil du bli verge? kan du lese mer om hva en verge gjør og hva som kreves for å bli verge.

  

Du finner informasjon om godtgjøring og skjema for å søke om å bli verge m.m. på www.vergemal.no.

 

Om du synes dette høres interessant ut, kontakt oss gjerne på telefon 755 31500 eller mail fmnopost@fylkesmannen.no.»

  

Fylkesmannen i Nordland

Sosial- og vergemålsavdelinga

Publisert 11.02.2016

 Nordlyst er i gang. Onsdag hadde vi en fantastisk åpning med hele kommunens 4. klassinger etterfulgt av en fantastisk konsert med Anneli Drecker. Her var det fullt hus og publikum var svært forøyd med det de fikk høre. Vi har fremdeles mye flott å glede oss til.

Publisert 11.02.2016
image2.JPG

 

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunenes arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. statistikken er ffra siste tilgjengelige periode pr oktober 2015.

For å lese hvordan det står til i Andøy kommune kan du gå inn her: http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1871&sp=1&PDFAar=2016

 

 

Publisert 08.02.2016
skolen.jpg

Barn født i 2010 skal skrives inn ved Andenes skole torsdag 31.03.16

               kl.17.00 - 18.00 i kantina på skolen

Barnet må skrives inn ved bostedsskolen selv om:

 • det søkes om utsatt skolestart
 • familien planlegger flytting før skolestart i august 2016
 • det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivingsskolen

 

Alle skolepliktige barn, som er registrert hos oss, vil få tilsendt innskrivingsspapirene  i løpet av uke 6 eller 7. Det vil også komme en annonse i Andøyposten før påske.

Eventuelle spørsmål rettes til skolen på telefon 90 70 58 59

 

Rektor

 

Publisert 28.01.2016
Trafikksikkerhetsutvalget.png

 

 Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til første halvår av 2016 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

 

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang/sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, sykkelopplæring/prøver mm.

 

Et tradisjonelt tiltak på våren er sykkelopplæring. Vi anbefaler å gå inn på www.nfk.no/nftu for nærmere informasjon om sykkelopplæring og sykkelgårdene i Nordland.

 

 

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes:

 

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Statens vegvesen

Postboks 1403

8002 Bodø

 

Eller Firmapost-nord@vegvesen.no

 

Søknadsfrist 10 mars 2016.

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til marlene.landbakk@vegvesen.no.

Publisert 27.01.2016
Myrulla

 Lovfestet rett til barnehageplass gjelder barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass for. Det må da søkes innen fristen for hovedopptak. Søknader fra barn som ikke faller inn under denne retten, blir behandlet ved suppleringsopptak i h t vedtatte opptakskriterier.

Private og kommunale barnehager har samordnet opptak med felles søknadsskjema og samordning av søkerlister.

 

Informasjon om opptaket:

·       Det fylles ut ett søknadsskjema for hvert barn.

·       De som ønsker å bytte barnehage, må søke på nytt.

·       Hovedopptaket gjennomføres en gang pr år i perioden 1.mars til 15 april

·       Suppleringsopptak foretas fortløpende gjennom hele året og gjelder nye søknader og søknader som ikke ble behandlet i hovedopptaket (barn som ikke har lovfestet rett).

·       Barnehagestrukturen for kommunale barnehager skal utredes i l a våren 2016, og antall barnehager kan bli endre på bakgrunn av dette. Dere bes derfor om å prioritere tre barnehager i stigende rekkefølge på søknadsskjemaet.

 

Vi oppfordrer til bruk av vårt elektroniske skjema på www.andoy.kommune. no

Du kan også få skjema i den enkelte barnehage eller i publikumssenteret (Rådhuset).

Søknadsskjema sendes/leveres i den barnehage som er satt som 1.prioritet.

Søknadsskjema ligger i menyen under barnehage.

 

Søknadsfrist 19.02.16

Publisert 27.01.2016
verge2

 

I forbindelse med at HERO har inngått kontrakt m/UDI om etablering av ordinært mottak på Andenes søker Fylkesmannen i Nordland representanter som kan bistå enslige mindreårige asylsøkere.

Barn som kommer alene, uten sine foreldre til Norge, og barn som kommer sammen med følgepersoner har rett på en representant.

 

Representanten oppgave er å være en juridisk erstatter for foreldrene som skal tale barnets sak i forhold til offentlige instanser, skole, helsevesen med mer. Barnet trenger en voksen de kan være trygg på, og som ivaretar de spesielle behovene barnet har som asylsøker og flyktning. For å sikre barnets behov er det viktig at representanten har gode kunnskaper om det norske samfunnet, norsk språk og at hun eller han kan orientere seg i det offentlige systemet. Det er viktig at representanten i tillegg til å være personlig egnet har kunnskap om barnets utsatte stilling.

Det vil bli gitt nødvendig opplæring av Fylkesmannen i Nordland.


Dersom du synes dette er interessant så kontakt oss på telefon 75 53 15 00 eller mail  fmnoema@fylkesmannen.no<mailto:fmnoema@fylkesmannen.no

Mer informasjon finnes her: 


https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Folk-og-samfunn/Asylsokere-og-flyktninger/Enslig-mindrearige/Onsker-du-a-bli-representant/?id=79359

Publisert 26.01.2016
Logo legevakt 2.jpg

 

 

 

 

 

Andøy Kommune har mottatt melding om feilruting av anrop til det nasjonale legevaktsnummeret 116117. Du skal ved å ringe dette telefon nummer komme til den legevakta som du hører til ut i fra hvor du ringer fra, men det hender at det skjer feil. Vi oppfordrer innbyggere til å melde i fra om slike avvik til oss, gjerne på en e-post til postmottak@andoy.kommune.no. Vi ønsker da informasjon om dato og tid for anrop, om du ringte fra fast telefon eller mobil, hvor du befant deg når du ringte og hvilken legevakt du kom til. Dersom ikke den legevakten som du kom til hjalp deg ved å gi deg korrekt direkte nr til riktig legevakt, ønsker vi også tilbakemelding om dette. Vi bringer avvik videre til riktig instans. 

Publisert 14.01.2016

 

Svøm langt kampanjen er en nasjonal kampanje hvor man kan svømme 10 000 meter og være med i trekningen om en tur til Kreta. Lokalt har folkehelse og kultur i samarbeid utvidet kampanjen med lokale premier! Alle som deltar i kampanjen er med i trekningen av to klippekort til Andenes svømmehall. De som når målet om 10 000 meter for voksne er i tilegg med i trekningen av en måneds trening på Vestbyen, og  de under 13 år som når målet om 2500 meter er med i  trekningen om  et gavekort på MX Sport.

Svømming er en super treningsform som er effektiv, men skånsom for kroppen- så benytt muligheten til å gjøre noe bra for din egen helse, samtidig som du kan være med i trekningen av flotte premier!

Andenes svømmehall har åpningstider for offentlig bading tirsdag, torsdag og fredag for:

 • Barn 17.00-19.00
 • Voksne 19.00- 21.00
Publisert 08.01.2016
Barnehagene på kurs 3 rotert.jpg

 

Torsdag 7 Januar var alle ansatte i kommunale og private barnehager samlet til felles kursdag i Romskipet Aurora.

 

Tema for dagen var ” Voksenrollen i endring og utvikling” ; ” I barnehagen skal vi først og fremst møte barna, men vi skal også møte hverandre og mange ulike foreldre.Vi skal være gode rollemodeller og bidra til å gi barna en god barndom. Vi skal være nysgjerrige sammen med barna og gi dem lærelyst.


Hvordan bidrar vi til god selvfølelse? Nysgjerrighet blir løftet fram som en av Norges viktigste ressurser i framtiden – hvordan stimulerer vi nysgjerrighet og forskertrang?
I den nye barnehagelærerutdanningen er faglig improvisasjon som arbeidsmetode blitt løftet fram med et eget avsnitt. Hva vil det si å improvisere i det daglige arbeidet i barnehagen? Blir resultatet like bra ved improvisasjon som ved detaljert planlegging?

Publisert 31.12.2015
IMG_8441.JPG

Bjørnar Sellevoll har i sin opprydding funnet en bortkommen skoleprotokoll fra Andenes skole i Dverberg prestegjeld for årene 1887 - 1889. På årets siste dag kunne Bjørnar overlevere denne til arkivtjenesten ved enehetsleder Marit S. Nordheim. Endelig er den tilbake i kommunens arkiv sammen med andre gamle skoleprotokoller fra alle de gamle skolene vi har hatt i kommunen.

 

Ved gjennomgang av protokollen kan en se at den har blitt brukt av en privatperson til bokføring helt frem til 1936. Dette er nok årsaken til at protokollen ikke har vært i kommunens arkiv før nå.

Publisert 16.12.2015
Kommunestyret 14.12. I.jpg

Kommunestyret i Andøy vedtok 14.12.2015 budsjettet for 2016. Budsjettet er stramt og viser de store utfordringene vi har for å få inntektene og utgiftene til å gå i balanse. Vi har mange viktige samfunnsoppgaver og ønsker å gi et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har.

 

Samlet ser vi at 2016 vil være et år for omstillinger. Tjenestene vi yter skal gis med 15 færre årsverk enn i 2015. Alle lovpålagte tjenester vil fortsatt bli gitt, men måten de gis på og omfanget vil bli noe redusert. Vi vil fremdeles gi alle tjenester på et forsvarlig nivå.

 

Publisert 11.12.2015
Folkevalgte på kurs

 Onsdag og torsdag ble det avholdt kurs for folkevalgte, organisasjonene og representanter fra ledergruppen i kommunestyresalen. Arne Kvensjø var foredragsholder og tok oss igjennom mange viktige temaer for å gjøre de folkevalgte enda bedre rustet til å gå i gang med gjerningen som valgte politikere i de neste fire årene.

Publisert 10.12.2015
DSC_0688 (2).JPG

Folkehelsekoordinatoren har vært rundt i pensjonistforeningene- både på Risøyhamn og på Andenes, og informert om skadeforebygging. Dette er i sammenheng med skadeforebyggingsprosjektet ”Trygg i Nordland- føre var i vesterålen”.

Det har vært fokus på at man kan drive mye godt fallforebyggingsarbeid på egenhånd, ved å spise sunt og variert, drikke nok vann, få kontrollert medisineringen, trene styrke, bruke refleks/ brodder og strø med sand når det er glatt. Det å drive forebyggende arbeid er spesielt viktig mtp lårhalsbrudd som resulterer i mye smerte for den det gjelder, men som også koster 500 000 kr per brudd, per år!

I forbindelse med prosjektet deler vi også ut 130 håndholdte sandstrøere, som representanter fra pensjonistforeningene på møte onsdag 9.12 har vært med på å bestemme hvem som skal motta.

 

Publisert 18.11.2015
vannledning

 

 Grunnet vedlikehold av ledningsnettet vil abonnenter på strekningen f.o.m. Breivika t.o.m. Andenes ha redusert vannkapasitet i perioden torsdag 19.11.2015 kl. 22.00 til fredag 20.11.2015 kl. 06.00.

I perioder innenfor tidsrommet kan abonnenter i enkelte områder oppleve å bli helt fri for vann.

Det anbefales ikke å tappe vann i tidsrommet utspyling foregår.

Abonnenter anbefales å demontere siler i kraner og utstyr etter utspyling, samt tappe ned innomhus før siler remonteres.

Anbefalt tappetid 15-20min

Publisert 17.11.2015
IMG_4620.JPG

 

Utdypingsprosjektet i Andenes vestre havn vil ikke være ferdigstilt i desember som tidligere annonsert, men vil fortsette ut på nyåret.

I hele prosjektperioden vil det kunne være daglige sprengninger i Havna.

Sprengningene vil fortrinnsvis foregå på dagtid mellom kl 0700 – 1900. Kun i unntakstilfeller vil det kunne bli sprengninger senere på kveldstid.

 

I forkant av sprengningsarbeidene er det med bakgrunn i gjeldende norsk standard gjort analyser for å vurdere konsekvensen for tilstøtende byggverk.

Det er utplassert rystelsesmålere på strategiske områder for å måle hvordan opptredende rystelser er i forhold til beregnet grenseverdi.

 

Sprengningsarbeidene i havneområdet vil kunne merkes i omkringliggende bebyggelse, uten at opptredende rystelser overskrider grenseverdien utregnet etter gjeldende norsk standard.

Pr. dags dato har rystelsesmålerne ikke gitt utslag over grenseverdien.

Publisert 10.11.2015
Voksenopplæringen.JPG

 

Flyktningsituasjonen vi opplever både i Norge men også i alle andre europeiske land, har medført et stort behov for mottaksplasser for de mange som har kommet til Norge i høst.

 

Denne ekstremt utfordrende situasjonen har også gjort at det er behov for å formidle at det er stor forskjell på reglene for bosetting at flyktninger og etablering av asylmottak. Spesielt er det stor forskjell på kommunens rolle og ansvar.

 

 I løpet av utgangen av dette året vil vi få en etablering av et asylmottak på Andenes. Dette er et mottak drevet av HERO som er en av de største bedriftene innen mottaksdrift. De vil ha ansvaret for den daglige driften og oppfølgingen av asylantene.

Publisert 06.11.2015
Budsjettforslag 2016.jpg

 

 Rådmannen har nå gjort klart sitt forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 - 2019. Vil du se hva hun foreslår ligger alle dokumentene i linken til høyre i artikkelen.

Publisert 06.11.2015
bilde_førevar.JPG

Da er den lokale gruppen i prosjektet ”Føre var i Vesterålen” klar, og vi har vært på den første samlingen.

 

Deltakerne i den lokale gruppen er:

 • Camilla Laupstad
 • Beathe Andersen
 • Andreas Thanke
 • Torfinn Bø
 • Unni Neergaard
 • Katja Larsen

 

 

Publisert 29.10.2015
12190871_1023218451061937_189643341985311896_n.jpg

Torsdag ettermiddag blir det stor øvelse ved Andenes helsesenter. Det blir en øvelse hvor et rom blir røyklagt og en skal øve på evakuering av beboere.

 

 

 

Publisert 14.10.2015
IMG_4620.JPG

 

 

 

 

De av innbyggerne som bor i sentrum av Andenes har nok de siste dagene merket at det har vært høye smell fra Havna. Dette har sammenheng med  Andøy kommune sitt prosjekt med utbedring av vestre havn. (Fyrvika). Sjøentreprenøren utfører oppdraget for Andøy kommune. De kan informere om at det i hele prosjektperioden vil kunne være daglige sprengninger i Havna. Prosjektet vil være ferdig i midten av desember. Sprengingene vil kunne foregå på dagtid mellom kl 0700 - 1900. Kun i unntakstilfeller vil det kunne bli sprengninger senere på kveldstid.

Det er plassert ut rystelsesmålere ved Fyret, Grønnbua og en bolig i sjøgata for å kunne ha kontroll over nivået på sprengningene  og rystelsene disse forårsaker. Frilund hos Sjøentreprenøren informerer om at folk vil merke rystelsene, men disse er ikke farlig. De ligger langt under terskelverdien lagt for slike arbeider.

Publisert 13.10.2015
Trym og Ullrik.jpg

 Trym og Ulrik har brukt høstferien på å lage sin egen kampanje "La Orion leve". De har vært ute på gata og oppfordret folk de har møtt om å skrive ned sine tanker om hva det vil bety for dem om Orion blir borte og flystasjonen lagt ned. Mandagen fikk de møte kommunestyret og med seg hadde de boka som de overleverte til Ordfører Jonni Solsvik sammen med den nye flotte skjorten de har fått produsert med logoen til "La orion leve" kampanjen. De ba Solsvik ta med seg boka når han skulle møte forsvarsdepartementet og andre politikerei regjeringen. De høstet stor applaus for dette engasjementet som allerede har gjort inntrykk langt utover Andøy kommune.

Publisert 06.10.2015
staffs4A.jpg

Vi ønsker velkommen på foredrag i kommunestyresalen på Andenes
(2. etasje Andenes idretts- og svømmehall) på torsdag den 8. oktober
kl 18.00. Den irske kunstneren Sarah Lewtas skal fortelle om sin kunst og om sitt arbeid under hennes opphold i Vesterålen.

 

Publisert 30.09.2015
IMG_1250.JPG

Statens vegvesen melder om at vegen mellom Andenes og Bleik stenger i dag kl 1400 på grunn av store nedbørsmengder som gir økt rasfare. Ny vurdering blir torsdag 01.10.15 kl 07.00.

Publisert 29.09.2015
konsert og kake.jpg

 

Vi ønsker å takke den flotte pårørendeforeningen ved ABBS. Pårørendeforeningen har bidratt med penger slik at vi har fått kjøpt inn  liftomat krakker , trillebord, rullegardiner til pasientrom, hodeputer, vannkokere, mikrobølgeovner, sommerduker for å nevne noe. Det ble også kaker til pasientene etter en flott konsert. Dette satte alle pasientene stor pris på.

Pårørendeforeningen har ikke så mange medlemer men de gjør en kjempejobb for pasientene på ABBS. De tar gjerne imot flere medlemmer.

Publisert 28.09.2015

Vi har offentlig svømming på følgende tidspunkt:

Tirdsga, torsdag og fredag kl 1700 - 2100.

Bill. priser: 

Barn kr 30,- pr gang, 240,- for et klippekort på 10 klipp

Voksne kr 65,- pr gang, 480,- for et klippekort på 10 klipp.  

Publisert 22.09.2015
Katja Larsen.JPG

 Andøy`s folkehelsekoordinator, Katja Larsen,  deltar sammen med representanter fra de andre Vesterålskommunene i prosjektet "Trygg i Nordland - føre var i Vesterålen". Sammen skal de 6 kommunene utvikle en god praksis i sitt sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende folkehelsearbeid.

Vil du lese mer om prosjektet kan du trykke deg inn på linken til høyre for denne saken.

Publisert 22.09.2015
Andenes skole

 Tradisjonen tro inviterer Andenes skole til åpen dag torsdag 24.september fra kl 1000 - 1300. Det vil bli underholdning, aktiviteter, konkurranser, loddsalg og kafé!

Temaet for årets åpen dag er ”Friluftslivets år”. Det vil derfor være en del aktiviteter utenfor skolen også. Vi setter opp lavvo og serverer mat utendørs, og det vil blant annet være kubb-spilling, soveposeløp og vandring.

På skolens laboratorium vil vi også ha lab-show og på scenen vil småtrinnskoret sjarmere deg med nydelig barnesang!

 

-          Ta gjerne med kontanter

-          Vi har også kortterminaler

 

Vi gleder oss til å ta imot deg på åpen dag!

Publisert 10.09.2015
Melin Medical betalingsterminal.jpg

Fra og med i dag 10.09.15 er det tatt i bruk selvbetjent betalingsterminal på Andenes legekontor.

Terminalen fungerer slik: Når du kommer ut fra legetime, går du til terminalen som er plassert på venterommet. Du trykker inn din fødselsdato og vil da få opp beløpet som du skal betale. Deretter velger du om du vil betale med kort, kontant eller få skrevet ut en faktura. Dersom noen glemmer å betale, vil vår samarbeidsparter (Melin Medical) sende faktura i posten.

På denne terminalen utføres alle betalinger. Det vil ikke være mulig å betale inne på forkontoret, men personalet er selvfølgelig behjelpelig med å vise hvordan terminalen virker for de som trenger hjelp.

 

Vi mener at dette er en god løsning for pasientene og håper dette vil føre til mindre ventetid både for de som skal betale for legetime og de som skal inn for å snakke med helsesekretær.

 

 

Publisert 10.09.2015
valg640x280.gif

Mandag 14. september (noen steder også søndag 13. september) er det kommunestyre- og  fylkestingsvalg.

 

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget hvis du står i manntallet.

 

Stemmerett har de som er norske statsborgere, fyller 18 år innen utgangen av 2015 og er folkeregisterført som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen eller er statsborger i et annet nordisk land og blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni valgåret.

 

Husk å ta med legitimasjon når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

 

Tid og sted for stemmegivning i Andøy kommune finner du i oversikten under.

 

Publisert 10.09.2015
Bufdir_fb_1200x628c_Pal_Monica_Orstad.jpg

 

Over 11 000 barn og unge i Norge bor i fosterhjem og antallet øker fra år til år. I den nasjonale rekrutteringskampanjen for fosterhjem som starter denne uken, leter vi etter folk med rom for en til i livet sitt. 

 

Publisert 03.09.2015
valg640x280.gif

Mandag 14. september (noen steder også søndag 13. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg).

 

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg.

 

I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi  telefonnummer som vi kan nå deg på. Ta kontakt med din kommune hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

 

Søknad om å få forhåndsstemme hjemme (eller et annet sted hvor du oppholder deg siste uka før valget) må være mottatt av valgstyret senest onsdag den 9. sept. 2015.

 

Søknad sendes Valgstyret i Andøy, Postboks 187, 8483 Andenes, eller e-post: postmottak@andoy.kommune.no

 

Telefon til valgstyret: 76 11 50 00

 

Publisert 03.09.2015
Trafikksikkerhetsutvalget.png

 

 

Ønsker du å bidra til bedre trafikksikkerhet på ditt hjemsted?

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak for andre halvår 2015. Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten på sitt hjemsted.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang/sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter, refleks/refleksdemostrasjoner, sykkelprøver mm.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen, postboks 1403,

8002 Bodø – evt. Firmapost-nord@vegvesen.no innen 25. september 2015.

Ytterligere opplysningen kan fås hos marlene.landbakk@vegvesen.no eller jeremiassen@tryggtrafikk.no

Se også nfk.no/Tilskuddsordninger.

Publisert 01.09.2015
Alltid Allice 2.png

 

ONSDAG 9. SEPTEMBER KL. 15.00

PÅ HISNAKUL

VISNING AV DEN GRIPENDE FILMEN

”ALLTID ALICE”

Publisert 28.08.2015
Kommunaleavgifter (2).JPG

 

Nå er regningen for kommunale avgifter og eiendomsskatt for 2. halvår 2015 på tur ut i postkassene deres. Dersom dere lurer på hva de ulike punktene på regningene viser til så kan dere lese det her.

Publisert 26.08.2015
IMG_4127.JPG

 

Vi  er veldig glade for at Wahid Saraji har malt  Kiiljordheimen i sommer.

Han har gjort en flott jobb J

 

Hilsen  pasienter og personale på Kiiljordheimen

 

Publisert 20.08.2015
minnemedalje-nyhet-2.jpg

 

Fylkesmannen i Nordland har utsatt fristen for å komme med forsalg på hvem som fortjener minnesmedalje for sin innsats under 2. verdenskrig. Fristen for å komme med forslag og begrunnelse for forslaget er satt til 1. november.  Vil du lese mer om kriteriene for å motta minnemedaljen kan du lese mer i linken fra fylkesmannen i Nordland.

Publisert 14.08.2015
Fjæratur 29 8 12 (på stikk) 030.jpg

 

 

I 2015 skjedde følgende endringer knyttet til foreldresatsene for barn i barnehage:

 1. Foreldre som har inntekt som gjør at utgiftene til foreldrebetaling utgjør mer enn 6% av brutto inntekt i husholdningen (lønns- og kapitalinntekt), kan innvilges redusert sats for barnehageåret. Gjelder fra 01.05.2015.
 2. For husholdninger der brutto inntekt er lavere enn 417 000 kr, kan søke om 20 t frikjøp (gratis kjernetid) pr uke. Det er bare de to eldste årsklassene i barnehagene som kan søke om dette (4 og 5 åringene). Gjelder fra 01.08.2015. Fra 01.08.2016 gjelder dette også 3 åringene i barnehagen.

 

Publisert 11.08.2015
skolen.jpg

 

 

 

Sommerferien er over og alle elever og lærere skal nå starte på nytt skoleår. Elevene møter opp som følgende:

 

 

 

Publisert 10.08.2015
valg640x280.gif

Skal du stemme under årets valg, men har ikke mottatt valgkort? Du kan likevel stemme. Ta med godkjent legitimasjon som sertifikat eller bankkort, så finner vi dere i mantallet og du vil kunne få avlagt din stemme.  

Publisert 07.08.2015
IMG_3966.JPG

 

Når kommunen kaller inn til politiske møter er det viktig at de er tilgjengelig også for publikum. Derfor legger vi ut innkallinger og referater fra kommunestyret og formannskapet her på kommunens hjemmeside. Det første formannskapsmøtet er allerede 17.08 og kommunestyremøtet kommer den 24.08. Innkallingene med vedlegg er nå lagt ut.

Publisert 07.08.2015
folkemøtet 2.JPG

  

I juni var det folkemøter om kommunereformen på Andenes (8. juni) og Dverberg (9. juni).

Det møtte ca 30 på Andenes og ca 40 på Dverberg, og her er resultatet av  gruppearbeidet som ble gjennomført i de to møtene.

 

Resultatet av gruppearbeidet blir tatt med i den videre prosessen.

 

Kommunestyret skal 24. august ta stilling til "veien videre" for kommunereformprosessen i Andøy. 

Publisert 05.08.2015
valg640x280.gif

Mandag 14. september (også søndag 13. september på Andenes og i Risøyhamn) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

 

Hvis du ønsker det kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker.   

Publisert 05.08.2015
arild.jpg

Pårørendeforeningen på Kiiljordheimen har engasjert Arild Hansen for å komme og spille og synge for beboerne en gang i måneden. Dette er et kjærkomment tilbud og både pasienter og personalet koser seg ved disse besøkene.  

Publisert 22.07.2015
Hadi 2.JPG

 

 I dag er Hadi hos flyktningkontoret i full sving med å flytte kontoret opp i Rådhuset. Den neste måneden vil dere finne dem i kjelleren på Rådhuset. Denne lokaliseringen er midlertidig mens de venter på å få flyttet inn i de nyrenoverte lokalene i gamle "Viking" hotell. I løpet av siste halvdel av august vil både Flyktningkontoret og Voksenopplæringen flytte inn i de nye lokalene.

Publisert 13.07.2015
Valg 2015

 

  

 

 

 

 

STÅR DU I MANNTALLET?

 

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntall.

 

Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn.

 

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

 

Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

 

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen.  Riktig adresse finner du nedenfor.

 

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på følgende sted:

 

Andøy rådhus, Storgata 68, Andenes

 

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Klage på samemanntallet skal sendes Sametinget.

 

Klage over feil i manntallet sendes:

Valgstyret i Andøy, Postboks 187, 8483 Andenes

Publisert 13.07.2015

  

 

 

 

 

STÅR DU I MANNTALLET?

 

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntall.

 

Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn.

 

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

 

Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

 

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen.  Riktig adresse finner du nedenfor.

 

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på følgende sted:

 

Andøy rådhus, Storgata 68, Andenes

 

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Klage på samemanntallet skal sendes Sametinget.

 

Klage over feil i manntallet sendes:

Valgstyret i Andøy, Postboks 187, 8483 Andenes

Publisert 02.07.2015
Ny hjemmeside

Vi har publisert ny hjemmeside, men det gjenstår litt til denne er oppe og går. Vi ber om litt tålmodighet de neste par ukene til vi har alt på plass.

Publisert 01.07.2015
valg15

 

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget valget 2015 – godkjente valglister

 

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid får å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme.

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering