Folkeavstemning
Publisert 31.05.2016
Stemmeseddel.jpg

 Mandag 30.05 ble det holdt folkeavstemning om kommunereformen. Innbyggerne ble bedt om å svare på følgende spørsmål:

 

Skal Andøy kommune bestå som egen kommune?

 

42,56% av de stemmeberettigede møte opp og sa sin mening. Svaret ble JA. Hele 80% stemte for at kommunen skulle bestå som egen kommune.

 

Saken vil nå legges frem for formannskapet den 06.06 og kommunestyret den 20.06.

Publisert 30.05.2016
IMG_6222 (2).JPG

 

Mandag 30. mai 2016 er det stemmedag for rådgivende folkeavstemning kommunereformen i Andøy kommune. 

De som har stemmerett ved denne folkeavstemmingen er norske/nordiske

statsborgere som

 

 • vil ha fylt 17 år innen utgangen av valgåret og som
 • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og som
 • er folkeregistrert som bosatt i Andøy kommune pr. 01.05.16

 

Tid og sted for stemmegivningen finner du i oversikten under.

Husk å ta med legitimasjon når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ikke få avgitt stemme.

 

 

Valgkrets

Stemmested

Tidspunkt

Andenes

Kafeteriaen Andenes Idrettshall

Mandag 30. mai

fra kl 16.00 - til kl: 20.00

 

Bjørnskinn/Strandland/Åknes/Risøyhamn

 

Risøyhamn Aktivitetssenter

 

Mandag 30. mai

fra kl. 16.00 - til kl. 20.00

 

Bleik/Stave

 

Sanitetshuset

 

Mandag 30. mai

fra kl. 16.00 - til kl. 20.00

 

Dverberg/Saura

 

Dverberg Samfunnshus

 

Mandag 30. mai

fra kl. 16.00 - til kl. 20.00

 

Nordmela/Skogvoll/Nøss/Bø:

 

Nordmela samfunnshus

 

Mandag 30. mai

fra kl. 16.00 - til kl. 20.00

 

Medby

 

Tidligere Medby skole

 

Mandag 30. mai

fra kl. 16.00 - til kl. 20.00

 

Åse/Ånes

 

Åse Grendehus

 

Mandag 30. mai

fra kl. 16.00 - til kl. 20.00

 

Skjolde

 

Skjolde Sanitetshus

 

Mandag 30. mai

fra kl. 16.00 - til kl. 20.00

 

Skarstein/Fiskenes/Breivik

 

Skarstein Ungdomshus

 

Mandag 30. mai

fra kl. 16.00 - til kl. 20.00

 

 

 

Valgstyret i  Andøy, Postboks 187, 8483 Andenes

Publisert 24.05.2016
IMG_6409.JPG

 

 

Velgere som ikke har mulighet til å oppsøke en stemmemottaker for å avgi stemme, kan avgi stemme ved brev uten at stemmemottaker er til stede ved stemmegivningen. 

Fremgangsmåten ved brevstemmegivning.

Velgeren skal selv legge stemmeseddel i stemmeseddel konvolutten og deretter legge denne i en omslagskonvolutt.  Dersom du ikke har en stemmeseddel, kan du benytte vanlig brevark. Skriv følgende:

Skal Andøy kommuneskal bestå som egen kommune? så svarer du ja eller nei på spørsmålet.

 

Omslagskonvolutten skal påføres følgende opplysninger:

 • Velgerens navn, (siste) adresse i Andøy og fødselsnummer, valgstyret i Andøy kommune, tid og sted for stemmegivningen.
 • Velgeren skriver under omslagskonvolutten. Dersom det er mulig, bør et vitne bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten.
 • Velgeren legger denne konvolutten i en ny konvolutt og påfører adressen: Valgstyret i Andøy kommune, postboks 187, 8483 Andenes og sender deretter stemmegivningen til valgstyret.
 • Husk å ta hensyn til postgangen. Stemmen må være kommet frem til valgstyret innen valglokalene stenger 30.05.2016 kl 20.00.

Det kan benyttes to vanlige konvolutter som stemmeseddelkonvolutt og omslagskonvolutt. 

Publisert 20.05.2016
Kommuneskilt.jpg

 

 

Det store spørsmålet er i hvilken grad Andøy kommune er robust nok til å stå som egen kommune i framtida.  Det er ikke et spørsmål det er mulig å gi et enkelt ja eller nei svar på, men utredningen gjør likevel et forsøk på å konkludere:

 

 

 

Under forutsetning av

 • at antall innbyggere ikke reduseres i betydelig grad framover
 • at kommunen klarer å gjenvinne og opprettholde økonomisk handlefrihet over tid
 • tilstrekkelige administrative ressurser

 

vil Andøy kommune ha mulighet til å stå som egen kommune i framtida

 

 

 

Dersom Andøy kommune velger å stå alene, vil vi i perioder være avhengig av å kjøpe tjenester/regionalt samarbeid for å sikre tilstrekkelig kapasitet og/eller kompetanse.

 

Den kanskje største utfordringen kommunen vil møte i et 20-30 års perspektiv vil være den demografiske utviklinga, som handler om at vi blir flere eldre med behov for tjenester og færre i yrkesaktiv alder. Den utfordringen er felles for alle Vesterålskommunene, og løses ikke nødvendigvis av kommunesammenslåing.

Publisert 19.05.2016
IMG_6222 (2).JPG

 

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING KOMMUNEREFORMEN

FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGEN STARTER 23. MAI 2016

Mandag 30. mai 2016 er det stemmedag for rådgivende folkeavstemning kommunereformen i Andøy kommune.  Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd.  Det kan du gjøre fra og med 23. mai til og med 27. mai 2016 på følgende steder:

 

 • Risøyhamn skole, Risøyhamn fra kl. 08.00 til kl. 15.00
 • Andøy rådhus, Andenes fra kl. 08.00 til kl. 15.00

 

Ta med legitimasjon når du møter fram for å forhåndsstemme.  Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ikke få avgitt stemme.

 

Valgstyret i Andøy kommune, Postboks 187, 8483 Andenes.

 

Publisert 18.05.2016
Budsjettforslag 2016.jpg

 

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet, og det er anbefalt at kommunene bør ha et netto driftsresultat på 1,75%.

 

Uten økonomisk handlefrihet må alle nye utfordringer i utgangspunktet løses ved å omprioritere innenfor eksisterende økonomiske rammer. Endringer/reduksjoner vil være nødvendig i de årlige budsjettprosessene for å få plass til nye behov/utgiftsøkninger.

 

I forslag til nytt inntektssystem foreslås å skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper, gjennom et strukturkriterium som måler reiseavstand for den enkelte innbygger for å møte 5000 personer. Dette strukturkriteriet gir aksept for at store avstander og geografi er relevant i debatten om endringer i kommunestruktur. Tanken bak forslaget er at ”ufrivillige” småkommuner skal beholde basistilskuddet, mens de som i hht kriteriet defineres som ”frivillig” liten kommune i framtida skal få reduksjon i basistilskuddet.

I dag får alle kommunene samme beløp i basistilskudd (13,2 mill i 2016).

Publisert 13.05.2016
Barnehagene på kurs 3 rotert.jpg

 

 

Ekspertutvalget mener rett kompetanse og god nok bredde i kompetansen vil være avgjørende for at kommunen i framtida skal kunne ivareta sine roller som samfunnsutvikler og myndighetsutvikler. De mener også at en administrasjon med kompetanse og kapasitet til å lage gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte, vil gi bedre lokalpolitisk styring. 

 

Det utredningen sier om dette kan oppsummeres slik

 • I dag er kommunen avhengig av å kjøpe tjenester til en del planarbeid, som kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Annet planarbeid innenfor tjenesteområdene klarer vi i større grad å løse selv.
 • I hovedsak klarer kommunen å utrede saker til politisk behandling selv, og det er sjelden sakene sendes tilbake til administrasjonen med den begrunnelsen at de er for dårlig utredet. Å utrede beslutningsgrunnlag til de folkevalgte krever både generalist- og spesialistkompetanse, og utredningene er ofte avhengig av et samarbeid på tvers av fagområder/enheter.
 • Kommunen har ikke egen juridisk kompetanse, og er avhengig av å kjøpe juridisk kompetanse/tjenester innenfor ulike fagfelt. Fordelen med å kjøpe juridiske tjenester i stedet for å tilsette egen jurist, er at vi da har muligheten til å kjøpe tjenester fra spesialister på ulike fagfelt.

Det er en sammenheng mellom kapasitet og kompetanse, og det vil også i fremtida være behov for å kjøpe tjenester på enkelte områder for å sikre både tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse

Publisert 12.05.2016
bilde (6).JPG

 

 

Kommunestyret bestemte i august i fjor å legge til grunn at Andøy også i fortsettelsen skal bestå som egen kommune, og ba rådmannen utrede konsekvenser av at Andøy fortsetter som egen kommune.

 

Utredningen, som ble lagt fram til politisk behandling i april i år, er ment som et grunnlag for å vurdere Andøy kommunes muligheter til å bestå som egen kommune i framtida.

 

Publisert 11.05.2016
folkemøtet 2.JPG

For å få innspill fra innbyggerne ble det avholdt to folkemøter i juni 2015. Disse ble arrangert på Andenes og Dverberg. Folkets meninger skulle inngå i rådmannens utredning av kommunereformen til kommunestyret.

 

De fremmøtte arbeidet i grupper og la så frem sine tanker for resten av salen. De gruppeoppgavene som ble jobbet med var:

 

 1. Hva er styrker / svakheter/ muligheter / trusler ved at Andøy velger å IKKE velger å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner?
 2. Hva er styrker / svakheter / muligheter / trusler ved at Andøy velger å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner?
 3. Hva er det viktigste å ha med i en eventuell ny kommune?
 4. Hva er du mest redd for å miste i en eventuell ny kommune?
 5. Hvilke forventninger har du til tjenestetilbudet i en eventuell kommune?
 6. Hvilke kriterier bør kommunen ha for at den skal være attraktiv i fremtiden?

 

Oppsummeringen om hva gruppene kom frem til finner du her: http://www.andoy.kommune.no/politikk/kommunereformen/oppsummering-av-folkemotene-om-kommunereformen-8-og-9-juni.86089.aspx

 

Informasjon i forkant av folkemøtene:

 http://www.andoy.kommune.no/handlers/fh.ashx?FilId=20093

 

Publisert 09.05.2016
IMG_6249.JPG

 

Konsulentfirmaet BDO har på oppdrag fra Vesterålen regionråd gjennomført en utredning av følgende:

 

 1. Fordeler og ulemper knyttet til en eventuell sammenslåing i Vesterålen, der disse skal vurderes opp mot dagens kommunestruktur og alternative samarbeidsformer.
 2. Faktabasert fremstilling av hvilke regler og virkemidler som er gjeldende ved endring av kommunestrukturen

 

Under arbeidet med rapporten har BDO sett på nåsituasjonen til alle Vesterålskommunene. Her er noen av beskrivelsene av dagens situasjon samt de anbefalinger som rapporten gir.

Publisert 03.05.2016
nordlandspuslespill%20kvadrat.jpg

 

Halvparten av dagens 428 kommuner er kommuner med mindre enn 5000 innbyggere.

Regjeringen mener at et flertall av kommunene ikke er store eller robuste nok til å håndtere de oppgavene de er forventet å løse.

 

Stortinget sluttet seg tidlig i 2014 til at det skulle gjennomføres en kommunereform. Det er forventet at alle kommunene skal ta stilling til spørsmålet om sammenslåing eller ikke innen 1. juli 2016.

Publisert 02.05.2016
IMG_6218.JPG

Rådgivende folkeavstemning 30 mai

 

Mandag 30 mai blir det folkeavstemning i Andøy kommune om kommunereformen.

Da kan du stemme JA eller Nei på spørsmålet "Skal Andøy kommune bestå som egen kommune?"

 

Også du som er født i 1999 og fyller 17 år i løpet av året kan stemme ved denne folkeavstemningen.

 

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}

Filter

Søk

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809
Login for redigering